Kodeks Ucznia/Studenta

K O D E K S   STUDENTA  / U C Z N I A / – Projekt do dyskusji

SPIS TREŚCI

Wyjaśnienie zasad

Zamiar i cele

Zakres Kodeksu Ucznia

Przegląd zasad dyscyplinarnych

Powiadomienie Policji

Realizacja zasad Kodeksu Ucznia

Grupa 1 – Niewłaściwe Zachowania  (od p. 1-1 do 1-7)

Grupa 2 – Niewłaściwe Zachowania  (od p. 2-1 do 2-12)

Grupa 3 – Niewłaściwe Zachowania  (od p. 3-1 do 3-13)

Grupa 4 – Niewłaściwe Zachowania  (od p. 4-1 do 4-13)

Grupa 5 – Niewłaściwe Zachowania  (od p. 5-1 do 5-16)

Grupa 6 – Niewłaściwe Zachowania  (od p. 6-1 do 6-11)

Dodatek

Dodatek A – Przykład Raportu Wykroczenia

Dodatek B – Zasady przesłuchania w sprawie wydalenia oraz przyspieszonego przeniesienia

Dodatek C – Słownik terminów

Dodatek D – Dodatkowe objaśnienia do niewłaściwych zachowań z Grup 4-6

Dodatek E – Zasady postępowania z uczniami niepełnosprawnymi

Dodatek F – Zawiadomienie dla Rodziców i Uczniów Dotyczące Zarządzeń Wydziały Oświaty

Dodatek G – Strategie wyważonej i rekonstrukcyjnej sprawiedliwości

Dodatek H – Potwierdzenie otrzymania Kodeksu Ucznia.

Szanowni Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele i Administratorzy:

Zachęcamy do zapoznania się z Kodeksem Ucznia – który obowiązywać będzie po jego przyjęciu.

– został może być zatwierdzony przez Wydział Oświaty – w celu stworzenia bezpiecznych warunków do nauki dla uczniów i personelu szkolnego.

Kodeks ten wprowadza przejrzyste zasady dla uczniów i administracji szkolnej, której zadaniem jest korygowanie nie akceptowalnych zachowań.

Kodeks jest tylko materiałem pomocniczym w dydaktyce.

Wspólna praca uczniów, rodziców, nauczycieli i administracji szkolnej zapewni bezpieczne warunki do nauki i pracy w szkole.

Oczekujemy, że administracja szkoły zapewni, że każdy uczeń i rodzice otrzymali kopię Kodeksu Ucznia. Administratorzy w szkołach powinni otrzymać od każdego ucznia podpisane pokwitowanie potwierdzające otrzymanie kopi Kodeksu. Formularz ten znajduje się w Dodatku H.

W sytuacji wykroczenia ucznia, administratorzy powinni postępować według wytycznych sformułowanych w Kodeksie aby postępować według obowiązujących procedur prawnych.

Dodatkowo, zachęcamy administrację szkolną do wykorzystywania filozofii rekonstruktywnej sprawiedliwości kiedykolwiek jest to możliwe.

Oczekujemy, że rodzice wspólnie z dziećmi zapoznają się z Kodeksem Ucznia, podpiszą pokwitowanie i zachęcać będą swoje dzieci do zachowania zgodnego z jego zasadami.

Uczniowie powinni również podpisać pokwitowanie i zachowywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkole oraz zarządzeniami Kuratorium Oświaty.

Mamy nadzieję, że Kodeks Ucznia – okaże się użytecznym przewodnikiem do odpowiedniego zachowania uczniów i do korygowania nieakceptowalnych zachowań po to aby stworzyć bezpieczną atmosferę do nauki w każdym roku szkolnym.

KODEKS UCZNIA i STUDENTA

(PROJEKT do dyskusji)

WYJAŚNIENIE ZASAD

Wydział Oświaty („Kuratorium”), będący organem kierującym Szkołami Publicznymi, jest odpowiedzialny za wprowadzenie przepisów, na mocy których szkoły te funkcjonują.

Wydział Oświaty może ustanowić Kodeks Ucznia i Studenta w celu pozytywnego wpływania na postępowanie i zachowanie uczniów/studentów.

Kodeks Szkolny powinien być zgodny z, przepisami Wydziału Oświaty, porozumieniami prawnymi ze zrzeszeniami i stowarzyszeniami pracowników oraz prawem ogólnym.

Kodeks uznaje, że Szkoły Publiczne są odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa w szkołach wszystkim uczniom, personelowi szkolnemu oraz dostarczenia uczniom stałych wytycznych dotyczących zachowań w szkole.

Kuratorium oczekuje od wszystkich uczniów respektowania praw innych uczniów, personelu i innych osób oraz zachowania nie naruszającego zasad i przepisów obowiązujących w szkole, przepisów Wydziału Oświaty oraz prawa.

Uczniowie powinni być zachęcani do korzystania z pomocy personelu szkolnego celem zapobiegania i rozwiązywania konfliktów oraz do zgłaszania przypadków lub działalności, które mogłyby narazić na niebezpieczeństwo lub niszczyć środowisko edukacyjne.

Kodeks wymaga od wszystkich uczniów szkół zaakceptowania odpowiedzialności i potencjalnych konsekwencji za swoje zachowanie.

Proces dyscyplinarny ustalony w tym kodeksie ma charakter pouczający i korygujący, a nie karzący. Wszyscy uczniowie powinni mieć prawo do sprawiedliwego postępowania prawnego przy przeniesieniu dyscyplinarnym, zawieszeniu w prawach ucznia (w szkole lub poza szkołą) lub wydaleniu ze szkoły.

Uczniom także przysługuje prawo odwołania się od decyzji dotyczącej wymiaru kary, tak jak zostało to opisane w niniejszym Kodeksie.

Żadnemu pracownikowi Wydziału Oświaty nie wolno stosować żadnych kar fizycznych w stosunku do osób uczęszczających do Szkół Publicznych.

Szkoły są zachęcane do ustanowienia zespołów wspomagających administrację szkolną w procesie ustalania lokalnych przepisów szkolnych, które nie będą sprzeczne z Kodeksem Ucznia.

Pozytywna i bezpieczna atmosfera panująca w szkole przyczynia się zdecydowanie do osiągnięć akademickich uczniów.

Kuratorium zdecydowanie zachęca szkoły do stworzenia warunków uniemożliwiających incydenty.

Jeśli to możliwe, szkoły powinny zbadać możliwości użycia środków prewencyjnych służących zminimalizowaniu ilości przypadków naruszania dyscypliny przez uczniów lub studentów.

ZAMIAR I CELE

Poprzez ustanowienie Kodeksu Ucznia – zmierzamy:

1. stworzyć jednolite oczekiwania dotyczące zachowania uczniów i postępowania Szkół Publicznych;

2. wyszczególnić interwencje i konsekwencje wobec uczniów zachowujących się nieprawidłowo;

3. ugruntować właściwe zachowania oraz stworzyć uczniom możliwości ich rozwijania.

.

ZAKRES KODEKSU

Kodeks nie ma na celu wyszczególnienia wszystkich niewłaściwych zachowań uczniów, jakie mogą wydarzyć się w szkole lub na terenach szkoły lub uczelni.

Kodeks przedstawia w ogólnym zarysie wiele przykładów odpowiednich reakcji na niewłaściwe zachowania uczniów.

Przedstawiciele administracji szkolnej posiadają prawo wyboru sposobu, w jaki zareagują na niewłaściwe zachowanie ucznia, jeśli nie jest to sprecyzowane w Kodeksie.

Jednakże słabe wyniki w nauce nie są uważane za niewłaściwe zachowanie/wykroczenie.

Tak więc, Kodeks nie może być użyty jako środek do karania uczniów za niezadowalające postępy w nauce lub nie wykonywanie zadań.

Podobnie, uczeń nie może być karany w oparciu o całkowitą lub częściową odmowę rodziców lub opiekunów ucznia np. do podawania leków uczniowi lub upoważnienia do tego szkoły.

Kodeks Ucznia obowiązuje wszystkich uczniów.

Jednakże, dyscyplina uczniów niepełnosprawnych powinna być administrowana zgodnie z procedurami ustalonymi w Dodatku E.

Kodeks Ucznia odnosi się do zachowań uczniów w czasie zajęć szkolnych, przed i po zajęciach szkolnych, na terenie szkoły; w czasie korzystania ze środków transportu opłacanych przez Kuratorium Oświaty; podczas wszystkich imprez sponsorowanych przez szkołę, w trakcie korzystania z sieci komputerowej lub innych urządzeń elektronicznych; gdy zachowania uczniów mają niewłaściwy wpływ na realizację celów i działań Szkół Publicznych.

Powyższe zasady i przepisy postępowania dyscyplinarnego mogą być również zastosowane wobec uczniów dokonujących wykroczeń grupy 5 lub 6 i zakłócających proces nauczania w Szkołach Publicznych nawet jeśli wykroczenie ma miejsce poza terenem szkoły i po godzinach lekcyjnych.

Uczniowie, którzy zostali zawieszeni lub usunięci ze szkoły, nie mogą brać udziału w zajęciach pozaszkolnych oraz w zajęciach organizowanych przez szkołę przez cały czas zawieszenia lub wydalenia. Jednakże, uczniowie zawieszeni w okresie egzaminów powinni otrzymać możliwość wejścia do szkoły w celu wzięcia udziału w teście, oraz powinni otrzymać możliwość uczestniczenia w zajęciach przygotowujących do testu po uprzednim uzgodnieniu z Kuratorem Rejonowym.

Uczniowie muszą przestrzegać zasad zawartych w Regulaminie Zasad używania sieci przez uczniów.

Za złamanie zasad Kodeksu Ucznia w zakresie używania urządzeń przekazu informacji, uczeń może zostać poddany akcjom dyscyplinarnym w myśl Kodeksu Ucznia oraz dodatkowo zostać pozbawiony prawa korzystania z dostępu do sieci internetowej.

Kodeks dostarcza wiele możliwości wyboru odpowiednich interwencji oraz różnego stopnia konsekwencji, od łagodnych aż do wydalenia, jakie może ponieść uczeń w rezultacie popełnienia wykroczenia.

Zanim jakakolwiek interwencja lub akcja dyscyplinarna zostanie podjęta, pracownicy szkoły powinni uwzględnić wszystkie okoliczności łagodzące oraz zapewnić sprawiedliwe traktowanie każdemu uczniowi. Okoliczności łagodzące obejmują, ale nie ograniczają się do następujących czynników:

• wiek ucznia, stan zdrowia, dojrzałość, poziom osiągnięć w nauce

• wcześniejsze sprawowanie się ucznia oraz historia zachowań

• postawa ucznia

• poziom współpracy rodziców/opiekunów oraz ich zaangażowanie

• chęć ucznia do wynagrodzenia straty/krzywdy

• rodzaj wykroczenia

• chęć ucznia do włączenia się w program pomocy innym uczniom

Nadto, poniższe wyszczególnienia wymagają specjalnego zastosowania zasad Kodeksu:

Dyscyplina Dostosowana do Wieku

Kuratorium, Szkoła lub Uczelnia rozumie, że uczniowie w różnych klasach w różnym wieku są na różnych poziomach rozwoju, w związku z tym ich zachowanie będzie się różnić i wymaga ono różnych reakcji.

W ustalaniu odpowiedniego poziomu interwencji i konsekwencji w połączeniu z okolicznościami łagodzącymi przedstawiciele szkoły powinni wziąć pod uwagę wiek i klasę, do której uczęszczają dzieci.

Biorąc to pod uwagę, mniej surowe interwencje i konsekwencje winny być stosowane wobec uczniów niższych klas niż wobec uczniów klas wyższych.

Kodeks ucznia nie odnosi się do uczniów uczęszczających do przedszkola i zerówki a bezpośrednie stosowanie zasad Kodeksu wobec uczniów z tych grup wiekowych jest zabronione.

Pracownicy szkoły mogą jedynie korzystać z Kodeksu jako poradnika i mają pozostawioną swobodę wyboru właściwej interwencji wobec niewłaściwie zachowujących się uczniów z przedszkola i zerówki.

Jednakże każda decyzja o zawieszeniu, wydaleniu oraz przeniesieniu ucznia z przedszkola i zerówki musi być rozpatrzona i zatwierdzona przez właściwego Kuratora Rejonowego lub inną upoważnioną osobę.

W przypadku szkół o podwyższonym poziomie akademickim do dyrektora Biura do Spraw Zarządzania lub Rektora Uczelni.

Rekonstrukcyjna i Wyważona Sprawiedliwość a Kodeks.

Kodeks również naświetla alternatywne sposoby kontrolowania klas szkolnych oraz dyscypliny uczniów.

W szczególności Kuratorium wyznaje i przestrzega filozofię rekonstrukcyjnej sprawiedliwości.

Zasada ta dotyczy osób dokonujących wykroczenia oraz tych, którzy stali się ich ofiarami i polega na kolektywnym zidentyfikowaniu wyrządzonej szkody, potrzeb i obligacji wszystkich zamieszanych w wykroczenie w celu naprawienia szkody najszybciej, jak jest to możliwe.

Wydział Oświaty zachęca dyrektorów i administrację szkół do przyjęcia oraz przestrzegania zasad filozofii rekonstrukcyjnej sprawiedliwości jako dodatkowego sposobu korygowania niewłaściwych zachowań uczniów.

Zasady wymierzania sprawiedliwości powinny być wcielone zgodnie z kodeksem.

Będą one właściwe i odpowiednio zastosowane, kiedy obie strony konfliktu zaakceptują je i będą uczestniczyć w ich wcieleniu.

Lista przykładów praktyk rekonstrukcyjnych zamieszczona jest w Dodatku G.

Ubiór Uczniów oraz Kodeks Ubioru

Szkoły mają prawo wprowadzenia przepisu ujednoliconego specyficznego ubioru dla wszystkich uczniów.

Uczniowie nieprzestrzegający szkolnych zasad kodeksu ubioru nie mogą zostać zawieszeni w szkole ani w prawach ucznia lub nie być wpuszczeni na lekcje.

Jednakże uczniowie, którzy nie zastosują się do szkolnych zasad ubioru, mogą utracić prawo do uczestniczenia w programach pozalekcyjnych lub sponsorowanych.

Wyjątkiem są uczniowie Akademii Militarnych i programów specjalnych, a zasady postępowania w takich przypadkach są wyszczególnione w rozdziale o dyscyplinie w Akademiach Specjalnych.

Szkoły mogą także wprowadzić zasady Kodeksu Ubioru nie zmuszające uczniów do noszenia ujednoliconego ubioru, lecz zabraniające uczniom noszenia określonych części ubioru lub określonego stylu ubioru i/lub dodatków.

Naruszenie zasad Kodeksu Ubioru może w myśl Kodeksu Ucznia być określone jako niewłaściwe zachowanie.

Kodeks Ubioru uczniów jest wdrażany w celu przeciwdziałania zarówno akcjom uczniów mogących zakłócać porządek w szkole, jak i aktywności gangów.

Uczniowie, którzy noszą ubrania lub dodatki zdradzające związki z gangami lub innymi grupami o charakterze przestępczym oraz uczniowie, którzy ubierają się w sposób mogący zakłócić proces edukacyjny w szkole, mogą podlegać akcjom dyscyplinarnym zgodnie z Kodeksem Ucznia.

Dyscyplina w Szkołach o Charakterze Militarnym, oraz Programach Specjalnych

Wyznaczone przez Wydział Oświaty Akademie Specjalne i programy specjalne mogą stosować zasady wychowawcze i środki dyscyplinarne zgodne z militarnym charakterem tych szkół i programów w uzupełnieniu zasad właściwego zachowania, interwencji i konsekwencji zawartych w Kodeksie Ucznia.

Uczniowie szkół o charakterze militarnym, którzy wielokrotnie dopuszczali się niesubordynacji i brali udział w czynach poważnie łamiących dyscyplinę lub wielokrotnie nie nosili lub odmawiali noszenia właściwego munduru, mogą podlegać urzędowemu przeniesieniu przez dyrektora szkoły militarnej do innej szkoły lub usunięcia z programu.

Przed urzędowym przeniesieniem musi odbyć się spotkanie z udziałem rodziców/opiekunów, ucznia, dyrektora akademii militarnej oraz osoby wyznaczonej przez Kuratora Głównego.

Uczniowie urzędowo przeniesieni ze szkoły o charakterze militarnym muszą zostać przyjęci przez najbliższą szkołę rejonową.

Uczniowie przeniesieni urzędowo do innej Szkoły Publicznej lub wydaleni ze Szkół Publicznych tracą wszystkie stopnie i przywileje nadane przez akademie wojskowe i muszą ponownie aplikować o przyjęcie do szkół o charakterze militarnym lub programów specjalnych

W momencie przyjęcia dziecka do akademii militarnej rodzice/opiekunowie powinni być poinformowani o regulaminie dotyczącym munduru, oczekiwaniach akademii i procedurze towarzyszącej urzędowym przeniesieniom.

Rodzice/opiekunowie powinni podpisać dokument zaświadczający o zrozumieniu i akceptacji przepisów akademii wojskowej.

Dyscyplina w Szkołach Prywatnych

Zgodnie z Prawami Szkół Prywatnych są one wyłączone z obowiązku przestrzegania przepisów i zasad Kodeksu Ucznia.

Szkoły te mogą adoptować przepisy Kodeksu lub mogą stworzyć swoje własne przepisy dyscyplinarne.

Jeżeli Szkoła Prywatna wprowadzi swoje własne przepisy dyscyplinarne, muszą one zawierać terminologię i zasady dotyczące zawieszenia w prawach ucznia i usuwania ze szkoły uczniów niepełnosprawnych wyszczególnione w Dodatku E Kodeksu Ucznia.

Nietolerowanie Aktów Zastraszania

Od uczniów wymaga się, aby w swoim zachowaniu mieli wzgląd na innych uczniów, pracowników szkoły oraz szanowali ich i ich własność.

Personel szkolny jest odpowiedzialny za stworzenie środowiska, w którym uczniowie mogliby zdobywać wiedzę i nabywać umiejętności obcowania z innymi, potrzebne im do odniesienia sukcesu, w sposób bezpieczny, przyjemny, z wzajemnym respektem.

Zastraszanie stwarza klimat pełen strachu i wrogości, w którym zostaje zakłócona i utrudniona nauka.

Klimat taki negatywnie wpływa na uczestnictwo uczniów w programach edukacyjnych i innych zajęciach oraz działa ujemnie na środowisko szkolne i prowadzi do antyspołecznych zachowań.

Zastraszanie może mieć miejsce na tle rasowym, religijnym, narodowościowym, z powodu wyglądu, niepełnosprawności, orientacji seksualnej, utożsamiania się z przeciwną płcią i uzewnętrzniania tej tożsamości (lesbijka, gay, osoba biseksualna, transgeniczna) lub z innych powodów związanych z charakterystycznymi cechami ucznia.

Zastraszanie może również mieć na celu wymuszanie działalności na rzecz gangu.

Szkoły zabraniają jakichkolwiek form zastraszania ze strony uczniów i nie będą tolerowały prób odwetu za zgłoszenie aktów zastraszania.

Pracownicy szkolni powinni rozpoznać i powstrzymać zastraszanie oraz zastosować odpowiednie środki dyscyplinarne zgodne z Kodeksem Ucznia wobec uczniów dopuszczających się takich zachowań.

Nietolerowanie Przemocy w Stosunku do Płci Przeciwnej.

Każdy pracownik szkoły ma obowiązek natychmiastowego zgłoszenia wyznaczonym osobom w szkole aktów przemocy wobec sympatii, jeśli zostanie o nich poinformowany przez rodzica, opiekuna, ucznia lub jeśli sam ich podejrzewa.

Do przejawów przemocy stosowanych wobec chłopaka lub dziewczyny należą między innymi: kontrolujące zachowania w formie fizycznej i emocjonalnej, grożenie, wyzywanie, straszenie samobójstwem, seksualne znęcanie się, śledzenie.

Wyznaczeni pracownicy szkoły powinni natychmiast sprawdzić, czy zarzuty mają podstawę i w zależności od rodzaju wykroczenia zastosować odpowiednią karę.

Dyrektor powinien zagwarantować osobie będącej ofiarą tego rodzaju przemocy odpowiednią pomoc zgodnie z przepisami przemocy rodzinnej, ochrony przyznanej przez sąd, ograniczenia lub pozbawienia kontaktu z osobą.

PRZEGLĄD ZASAD DYSCYPLINARNYCH DLA UCZNIÓW

Krok 1: Personel szkolny przeprowadza dochodzenie

• Pracownik szkoły odpowiedzialny za dyscyplinę powinien przeprowadzić rozmowy ze wszystkimi uczniami, nauczycielami, pracownikami szkoły oraz innymi osobami będącymi świadkami incydentu.

• Pracownik szkoły odpowiedzialny za dyscyplinę musi dołożyć wszelkich starań w celu poinformowania rodzica/opiekuna ucznia o odniesieniu przez niego obrażeń cielesnych w konsekwencji wykroczenia.

• Proces dochodzeniowy może spowodować konieczność rewizji (przeszukania) ucznia, jego/jej szafki, biurka lub rzeczy osobistych.

Rewizja powinna zostać dokonana tylko w przypadku konieczności i wszystkie czynności przeszukiwania muszą odbyć się zgodnie z ustaleniami Przepisu Kuratorium oraz Zasadami Rewizji, Konfiskaty Oraz Użycia Wykrywaczy do Metalu na Terenach Obiektów Szkolnych.

Krok 2: Szkoła stosuje się do zasad postępowania prawnego.

• Pracownik szkoły powinien ocenić informacje zebrane w procesie dochodzenia, zdecydować czy zachowanie ucznia znalazło się w obrębie zasad Kodeksu Ucznia, zidentyfikować wykroczenie ucznia jako jedno z nieodpowiednich na liście niewłaściwych zachowań oraz zdecydować, czy wykroczenie zasługuje na akcję dyscyplinarną zgodnie z Kodeksem Ucznia.

• W przypadku konieczności podjęcia akcji dyscyplinarnej, pracownik szkoły powinien poinformować ucznia o ciążących na nim zarzutach oraz rodzaju konsekwencji jakie poniesie.

Uczeń musi otrzymać również możliwość ustosunkowania się do stawianych mu zarzutów.

Pracownik szkoły powinien dołożyć wszelkich starań celem poinformowania rodziców/opiekunów o zaistniałej sytuacji, zanim jakiekolwiek działania dyscyplinarne zostaną podjęte.

Żadna akcja dyscyplinarna nie może zostać podjęta przed ustosunkowaniem się ucznia do stawianych mu zarzutów.

• Jeśli konieczne i tylko w przypadku niemożności skontaktowania się z rodzicami/opiekunami ucznia, powinna zostać powiadomiona Policja.

• Pracownicy szkoły powinni poinformować ucznia i rodziców/opiekunów o przysługującym uczniowi prawie odwołania się od decyzji o postępowaniu dyscyplinarnym.

Krok 3: Wypełnienie dokumentacji do postępowania dyscyplinarnego

• Pracownik szkoły musi wypełnić oficjalny Raport Wykroczenia we wszystkich przypadkach niewłaściwego zachowania zgodnie z Kodeksem Ucznia (Grupy 1-6).

• Pracownik szkoły musi również wysłać kopię Raportu Wykroczenia do domu rodzica/opiekuna.

Krok 4: Dyscyplina według Kodeksu Ucznia

• Każda akcja dyscyplinarna wobec ucznia musi zostać podjęta zgodnie z zasadami interwencji lub konsekwencji wymienionymi w Kodeksie Ucznia

• Zawieszenia poza szkołą nie mogą przekroczyć dziesięciu (10) dni za jedno wykroczenie bez względu na powód.

Zawieszenia w szkole nie mogą przekroczyć 5 dni za jedno wykroczenie.

• Uczniom zawieszonym nie wolno uczestniczyć w imprezach szkolnych ani przebywać na obszarze terenów szkolnych podczas odbywania kary zawieszenia.

Zawieszeni uczniowie mają prawo uczestniczenia w testach egzaminacyjnych, chyba że zawieszony uczeń wyraża ochotę na zdanie testów w terminach dodatkowych.

• Uczniowie muszą otrzymać prace do wykonania w domu w okresie zawieszenia w szkole lub poza szkołą. Zawieszeni uczniowie powinni otrzymać możliwość zdawania w okresie zawieszenia zarówno egzaminów, jak i klasowych testów i sprawdzianów z przedmiotów.

Krok 5: Wysłuchanie w sprawie Wydalenia lub Dyscyplinarnego Przeniesienia (Tylko dla Grup 5 i 6)

• Jeśli rodzaj wykroczenia znajduje się w obrębie Grupy 5, wówczas decyzja w sprawie wydalenia lub dyscyplinarnego przeniesienia należy do dyrektora szkoły.

Decyzja dyrektora musi być zaaprobowana przez Kuratora Rejonowego lub wyznaczonego urzędnika.

• Jeśli wykroczenie kwalifikuje się do Grupy 6 Kodeksu, wówczas przed wydaleniem, przepisaniem do programu SMART lub ustanowieniem jakiejkolwiek innej sankcji, w rezultacie której uczeń zostanie dyscyplinarnie przeniesiony, musi odbyć się przesłuchanie.

• W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Przesłuchania w sprawie Wydalenia lub Dyscyplinarnego Przeniesienia, zajrzyj do Załącznika B,

Krok 6: Odwołanie.

• Jeśli uczeń, rodzic lub opiekun uważa, że interwencja dyscyplinarna lub poniesione przez ucznia konsekwencje są nieuzasadnione lub przesadne, przysługuje mu prawo odwołania się od decyzji do dyrektora szkoły celem ponownej rewizji procesu i analizy podjętych decyzji.

• Jeśli rodzic lub opiekun chciałby odwołać się od decyzji dyrektora szkoły odnośnie zawieszenia lub wydalenia ucznia ze szkoły, musi złożyć apelację (na piśmie) do Kuratora Rejonowego lub innej wyznaczonej osoby.

W przypadku szkół o podwyższonym poziomie akademickim do dyrektora biura w Ministerstwie Oświaty.

• Każde odwołanie od ostatecznej decyzji dyscyplinarnego wydalenia ucznia ze szkoły musi być na piśmie, które należy wysłać wraz z dodatkową, (nieuwzględnioną w czasie podjęcia decyzji o wydaleniu), dokumentacją do Komisji u Kuratora Głównego lub innej wyznaczonej osoby.

Decyzja w sprawie odwołania podjęta przez Kuratora Głównego lub osobę wyznaczoną jest ostateczna.

• Proces zawieszenia lub wydalenia ucznia nie zostaje wstrzymany poprzez złożenie odwołania do Kuratora Rejonowego.

• Uczeń, który był nękany ze względu na rasę, kolor, pochodzenie, płeć, orientację seksualną, religię lub niepełnosprawność, lub jego rodzice/opiekunowie; mogą złożyć oficjalną skargę do dyrektora szkoły, lub Biura d/s Równych Szans.

Jeśli uczeń lub jego opiekunowie nie są usatysfakcjonowani krokami podjętymi przez dyrektora szkoły lub jego zastępcę, mogą odwołać się do Rzecznika Praw Obywatelskich lub Europejskiego Rz.P.O.

• Rodzic/opiekun ucznia uczęszczającego do szkół , które nie podlegają Oświacie, powinni złożyć odwołanie dotyczące zawieszenia ucznia do Kuratorium lub jego przedstawiciela.

Jeśli rodzic chciałby odwołać się od decyzji wyżej wymienionego urzędnika, musi złożyć odwołanie do Ministerstwa .

POWIADOMIENIE POLICJI

W przypadku jeśli wykroczeniem dyscyplinarnym ucznia jest akt kryminalny lub stanowiący zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa lub dobra innych uczniów i personelu szkoły, powiadomienie Policji oraz skorzystanie z jej pomocy może okazać się koniecznym i właściwym działaniem.

Wykroczenia, które wymagać będą od przedstawiciela szkoły powiadomienia, są zaznaczone w Kodeksie Ucznia za pomocą gwiazdki ( * ) umieszczonej przed opisem wykroczenia.

Jeśli uczeń jest sprawcą wykroczenia tego typu, pracownik szkoły musi zawiadomić Policję.

W przypadku powiadomienia policji w sprawie wykroczenia ucznia, szkoła musi również niezwłocznie starać się skontaktować z rodzicami/opiekunami tego ucznia.

W przypadku pytań lub niejasności wynikających z procesu powiadomienia policji, należy telefonicznie skontaktować się Kuratorem Rejonowym lub Działem Prawnym.

Jednakże są również inne rodzaje niewłaściwych zachowań uczniów, które mogą narażać zdrowie, bezpieczeństwo oraz dobro innych osób.

W takich przypadkach personel szkolny ma prawo zdecydować, czy powiadomienie Policji jest właściwe.

W celu ułatwienia personelowi szkolnemu podejmowania decyzji, zachowania poprzedzone dwiema gwiazdkami (* *) to takie, które Kodeks Ucznia może uznać w zależności od szczegółów i okoliczności jako naruszające prawo kryminalne.

Zachowania te mogą wymagać powiadomienia policji.

Pracownicy szkoły powinni wziąć pod uwagę to, jak skandaliczne jest wykroczenie ucznia oraz czy uczeń kontynuuje złe zachowanie po upomnieniu, narażając tym samym na ryzyko zdrowie, bezpieczeństwo i dobro innych osób.

Wykorzystanie przez pracownika szkoły przywileju powiadomienia powinno nastąpić przy uwzględnieniu kilku czynników.

Czynniki te zawierają, lecz nie ograniczają się do następujących:

• Wiek ucznia popełniającego wykroczenie;

• Stopień, w jakim uczeń działał świadomie lub lekkomyślnie;

• Czy uczeń otrzymał upomnienia poprzednio;

• Czy wykroczenie ucznia było zamierzone w celu wyrządzenia fizycznej szkody innym lub narażenia na niebezpieczeństwo zdrowia, bezpieczeństwa oraz dobra innych osób.

Jeśli pracownik szkoły ma pytania dotyczące decyzji odnośnie powiadomienia policji, powinien najszybciej jak to możliwe i przed powiadomieniem policji skontaktować się z właściwym Biurem Rejonowym lub, jeśli konieczne, z Wydziałem Prawnym.

Jednakże w przypadku braku czasu, nie wolno narażać bezpieczeństwa uczniów i/lub personelu szkolnego z powodu ścisłego przestrzegania powyższych wytycznych Kodeksu.

REALIZACJA ZASAD KODEKSU UCZNIA

Do obowiązków każdego dyrektora szkoły należą:

• Kontakt z pracownikami szkoły, rodzicami, uczniami oraz organizacjami lokalnymi w celu kształtowania właściwych programów i szkolnych zasad, które będą sprzyjać tworzeniu właściwych postaw uczniów;

• Przygotować i przedłożyć kopie Raportu o Incydentach i Wykroczeniach z Grupy 4, 5 i 6 Kodeksu Ucznia do Biura Kuratora Głównego lub wyznaczonego urzędnika. Biuro Bezpieczeństwa i Ochrony powinno zapoznać się z raportami wykroczeń z grup 4,5 i 6 Kodeksu Ucznia.

• Przygotować i przedłożyć kopie raportu wszelkich wykroczeń Kodeksu Ucznia do Biura Bezpieczeństwa i Ochrony oraz Biura Kuratora Głównego lub wyznaczonego urzędnika.

Wszystkie Raporty Wykroczeń muszą być przygotowane i zapisane, a ich kopie przy każdym popełnionym wykroczeniu należy posyłać do rodzica lub opiekuna ucznia;

• Jeśli konieczne, powiadamiać Policję celem zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i dobra uczniów oraz personelu;

• Pomagać Kuratorium oraz Departamentowi Prawnemu w sprawach dotyczących wydalenia ze szkoły poprzez identyfikację i znalezienie świadków oraz przesyłanie dokumentów do Kuratora Głównego lub wyznaczonego urzędnika po uprzednim sprawdzeniu ich pod względem kompletności, dokładności i formy;

• Dopilnować, aby przestrzegano praw i wymierzano kary wobec uczniów niepełnosprawnych i upośledzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z Ustawą o Poprawie Edukacji dla Inwalidów.

• Dokładać starań w organizowaniu spotkań osobistych lub osób wyznaczonych z rodzicami lub opiekunami ucznia po każdym wykroczeniu dyscyplinarnym;

• Wpływać na uczniów celem zachęcania do pozytywnych zachowań;

• Dopilnować, aby zawieszeni uczniowie otrzymali zadania do wykonania w domu oraz uzyskali możliwość partycypowania w różnych programach edukacyjnych.

Powinno być obowiązkiem Kuratora Głównego lub osoby wyznaczonej:

• Analizowanie interwencji dyscyplinarnych w szkole, ich konsekwencji oraz wysłuchanie odwołań;

• Analizowanie i ocena zasad zapobiegania wykroczeniom oraz programu zapewnienia bezpieczeństwa w każdej szkole;

• Regularne analizowanie i ocena zawieszeń w prawach ucznia, usunięć ze szkoły i innych akcji dyscyplinarnych z uwzględnieniem danych dotyczących grup rasowych, etnicznych oraz płci. Rekomendowanie sposobów poprawy dyscypliny szkolnej;

• Pomoc Departamentowi Prawa w sprawach wydalenia ze szkoły, w tym przy przesyłaniu dokumentów i nadzorem nad przestrzeganiem prawa przez szkoły.

GRUPA 1 – NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIA

Akty niewłaściwego zachowania w tej grupie obejmują następujące naganne zachowania ucznia w klasie lub na terenie szkoły:

1-1 Bieganie i/lub hałasowanie na korytarzu lub w budynku szkolnym

1-2 Opuszczanie klasy (pomieszczenia) bez pozwolenia

1-3 Manifestowanie zachowań zakłócających proces nauczania

1-4 Wałęsanie się po szkole

1-5 Nieuczęszczanie na lekcje bez ważnego zwolnienia/usprawiedliwienia

1-6 Ciągłe spóźnianie się do szkoły lub/i na lekcje

1-7 Używanie sieci komputerowej w celu uzyskania materiałów nie związanych z edukacją

INTERWENCJE I KONSEKWENCJE

(Sankcje mogą być modyfikowane w oparciu o wiek ucznia i uczęszczaną klasę)

PIERWSZE WYKROCZENIE

• Rozmowa nauczyciela z uczniem

• Rozmowa nauczyciela z uczniem i rodzicem

• Strategie wyważonej i rekonstrukcyjnej sprawiedliwości mogą być używane jeśli jest to możliwe i jest zatwierdzone przez administrację szkolną a wszyscy uczestniczą w nich dobrowolnie (zobacz Dodatek G).

PONOWNE WYKROCZENIE

• Rozmowa nauczyciela z uczniem, rodzicem, doradcą i członkiem zarządu szkoły

• Zawieszenie (jeden do trzech dni)

• Areszt szkolny – przed szkołą – po szkole – w sobotę

• Skierowanie do Sądu Uczniowskiego zamiast zawieszenia (jeśli to możliwe i zaakceptowane przez dyrektora szkoły)

• Utrata przywileju korzystania z sieci komputerowej z powodu niewłaściwego używania sieci lub innych urządzeń elektronicznych na okres od jednego do pięciu dni w dodatku do innych wymienionych kar dyscyplinarnych

• Strategie wyważonej i rekonstrukcyjnej sprawiedliwości mogą być używane jeśli jest to możliwe i jest zatwierdzone przez administrację szkolną a wszyscy uczestniczą w nich dobrowolnie (zobacz Dodatek G).

GRUPA 2 – NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIA

Akty niewłaściwego zachowania w tej grupie zakłócające proces nauczania – należą do nich:

2-1 Rozwieszanie lub rozdawanie pisemnych materiałów na terenie należącym do szkoły bez upoważnienia i zezwolenia

2-2 Opuszczanie szkoły bez pozwolenia

2-3 Przeszkadzanie władzom szkoły poprzez udział w zorganizowanych protestach czy strajkach.

2-4 Inicjowanie lub uczestniczenie we wszelkich wrogich zachowaniach fizycznych

2-5 Nieprzestrzeganie regulaminów i zasad szkolnych niewymienionych w Kodeksie Ucznia

2-6 Demonstrowanie lub publikowanie języka/gestów wulgarnych, sprośnych, niemoralnych, nieprzyzwoitych, oszczerczych czy agresywnych

2-7 Używanie oraz/lub posiadanie wyrobów tytoniowych, zapałek, papierosów, zapalniczek, bibułek

2-8 Podważanie autorytetu i nieposłuszeństwo wobec pracowników szkoły

2-9 Nieokazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość

2-10 Parkowanie bez zezwolenia na szkolnym parkingu lub innych niewłaściwych miejscach

2-11 Używanie sieci komputerowej w celu dystrybucji lub ściągania plików materiałów niezwiązanych

z edukacją

2-12 Posiadanie pagerów lub telefonów komórkowych bez uprzedniego zezwolenia od dyrektora szkoły.

INTERWENCJE I KONSEKWENCJE

(Sankcje mogą być modyfikowane w oparciu o wiek ucznia i uczęszczaną klasę)

PIERWSZE WYKROCZENIE

• Rozmowa nauczyciela z uczniem

• Rozmowa nauczyciela z uczniem i rodzicem

• Rozmowa nauczyciela z uczniem, rodzicem, doradcą i członkiem dyrekcji szkoły

• Utrata przywileju korzystania z sieci komputerowej z powodu niewłaściwego używania sieci lub innych urządzeń elektronicznych na okres od 5 do 10 dni oprócz dodatkowych wymienionych kar dyscyplinarnych

• Zawieszenie w szkole (jeden do pięciu dni)

• Areszt szkolny

– przed szkołą – po szkole – w sobotę

• Strategie wyważonej i rekonstrukcyjnej sprawiedliwości mogą być używane jeśli jest to możliwe i jest zatwierdzone przez administrację szkolną a wszyscy uczestniczą w nich dobrowolnie (zobacz Dodatek G).

PONOWNE WYKROCZENIE

• Zawieszenie w szkole (jeden do pięciu dni)

• Areszt szkolny

– przed szkołą – po szkole – w sobotę

• Zawieszenie w prawach ucznia (jeden do pięciu dni)

• Skierowanie do Sądu Uczniowskiego zamiast zawieszenia (jeśli to możliwe i zaakceptowane przez dyrektora szkoły)

• Utrata przywileju korzystania z sieci komputerowej z powodu niewłaściwego używania sieci lub innych urządzeń elektronicznych na okres jednego semestru oprócz dodatkowych wymienionych kar dyscyplinarnych

• Strategie wyważonej i rekonstrukcyjnej sprawiedliwości mogą być używane jeśli jest to możliwe i jest zatwierdzone przez administrację szkolną a wszyscy uczestniczą w nich dobrowolnie (zobacz Dodatek G)

-Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na posiadanie pagera lub telefonu komórkowego ze względów zdrowotnych, ze względu na specjalną sytuację rodzinną lub innego ważnego powodu po otrzymaniu pisemnej prośby od rodzica lub opiekuna.

Odmowa wydania takiej zgody może być ponownie rozpatrzona przez Kuratora Generalnego lub jego przedstawiciela.

-Akcje dyscyplinarne dotyczące przywilejów korzystania z sieci komputerowej mają zastosowanie tylko do wykroczeń związanych z korzystaniem z sieci komputerowej.

GRUPA 3 – NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIA

Akty niewłaściwego zachowania w tej grupie poważnie zakłócają proces nauczania w i należą do nich:

3-1 Niewłaściwe zachowanie w autobusie szkolnym

3-2 Hazard

3-3 Bójka bez obrażeń cielesnych z udziałem dwóch osób

3-4 Używanie języka lub gestów nieprzyzwoitych, wulgarnych, niemoralnych, agresywnych: składanie niemoralnych propozycji, niemoralne zachowanie lub nękanie kogoś ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie narodowe, płeć, na tle seksualnym, ze względu na orientację seksualną, wiek, religię, utożsamianie się z przeciwną płcią i uzewnętrznianie tej tożsamości lub niepełnosprawność

3-5 Notoryczny udział w aktach złego zachowania lub nieposłuszeństwa wymienionych w grupach 1 do 3

3-6 Wszelkie zachowania nieuwzględnione w Grupach od 1 do 3 Kodeksu, które w znaczący sposób zakłócają proces nauczania

3-7 Fałszerstwo (np. dokumentów, podpisów)

3-8 Plagiat, ściąganie lub przepisywanie prac od innego ucznia lub innych źródeł

3-9 Widoczne manifestowanie przynależności do gangu (sprawdź definicję w słowniczku terminów)7

3-10 Zastraszanie innych uczniów

3-11 Niedozwolone używanie pagerów lub telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych

3-12 Niewłaściwe noszenie munduru Akademii Militarnej

3-13 Używanie sieci komputerowej lub innych urządzeń technologii informacyjnej do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem lub w inny niewłaściwy sposób nie uwzględniony w Kodeksie Ucznia.

INTERWENCJE I KONSEKWENCJE

(Sankcje mogą być modyfikowane w oparciu o wiek ucznia i uczęszczaną klasę)

PIERWSZE WYKROCZENIE

• Spotkanie ucznia z nauczycielem, doradcą i członkiem zarządu szkoły

• Zawieszenie w szkole (jeden do trzech dni)

• Areszt szkolny – przed szkołą – po szkole – w sobotę

• Zawieszenie w prawach ucznia (jeden do pięciu dni)

• Utrata przywileju korzystania z sieci komputerowej z powodu niewłaściwego używania sieci lub innych urządzeń technologii informacyjnej na okres do jednego semestru oprócz dodatkowych wymienionych kar dyscyplinarnych

• Strategie wyważonej i rekonstrukcyjnej sprawiedliwości mogą być używane jeśli jest to możliwe i jest zatwierdzone przez administrację szkolną a wszyscy uczestniczą w nich dobrowolnie (zobacz Dodatek G)

PONOWNE WYKROCZENIE

• Zawieszenie w prawach ucznia (jeden do dziesięciu dni) i/lub Przeniesienie Dyscyplinarne zatwierdzone przez Biuro Rejonowe

• Skierowanie do Sądu Uczniowskiego zamiast zawieszenia (jeśli to możliwe i zaakceptowane przez dyrektora szkoły)

• Utrata przywileju korzystania z sieci komputerowej z powodu niewłaściwego używania sieci lub innych urządzeń elektronicznych na okres do jednego roku wraz z dodatkowymi wymienionymi karami dyscyplinarnymi.

• Strategie wyważonej i rekonstrukcyjnej sprawiedliwości mogą być używane jeśli jest to możliwe i jest zatwierdzone przez administrację szkolną a wszyscy uczestniczą w nich dobrowolnie (zobacz Dodatek G).

-Niewłaściwe zachowania oznaczają, że szkoła może zdecydować się na powiadomienie policji o wykroczeniu.

-Powiadomienie policji nie jest wymagane w przypadku tych aktów lekkiego niewłaściwego zachowania.

-Uczeń, który jest sprawcą niewłaściwego zachowania w autobusie szkolnym, może być zawieszony w prawach korzystania z autobusu na okres ustalony przez dyrektora szkoły i zweryfikowany przez Kuratora Rejonowego lub osobę upoważnioną.

Kara ta może być wymierzona jako dodatkowa do innych akcji dyscyplinarnych

-Wielokrotne popełnianie wykroczeń może być uznane jako wykroczenie z Grupy 5-6 i może spowodować wniesienie wniosku o wydalenie

-Uczniowie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej za niewłaściwe zachowanie zarówno na terenach szkolnych jak i poza nimi.

GRUPA 4 – NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIA

Akty niewłaściwego zachowania w tej grupie bardzo poważnie zakłócają proces nauczania w i należą do nich:

** 4-1 Bezpodstawna aktywacja alarmu przeciwpożarowego, która nie powoduje ewakuacji budynku szkolnego i nie wymaga powiadomienia straży pożarnej

** 4-2 Wymuszanie (np. pieniędzy)

** 4-3 Napaść

*4-4 Wandalizm lub przestępcze zniszczenie cudzej własności powodujące straty o wartości nie przekraczającej 500 zł.

** 4-5 Pobicie lub pomoc w pobiciu/ułatwienie pobicia, w wyniku którego nie ma poważnych obrażeń

** 4-6 Bójka z obrażeniami cielesnymi i/lub udziałem więcej niż dwóch osób

** 4-7 Kradzież lub przywłaszczenie cudzej własności o wartości nie przekraczającej 100 zł

** 4-8 Posiadanie, użycie lub dostarczanie sztucznych ogni

4-9 Każde zachowanie niewymienione w Grupie Wykroczeń Kodeksu 1 do 4 poważnie zakłócające proces edukacyjny

** 4-10 Zachowania chuligańskie

** 4-11 Bezprawne wkroczenie na teren posesji

*4-12 Świadome używanie sieci komputerowej lub innych urządzeń technologii informacyjnej w celu szkodzenia jej wirusami

4-13 Posiadanie niebezpiecznych przedmiotów

INTERWENCJE I KONSEKWENCJE

(Sankcje mogą być modyfikowane w oparciu o wiek ucznia i uczęszczaną klasę)

• Rozmowa ucznia z nauczycielem, doradcą i członkiem zarządu szkoły

• Areszt szkolny – przed szkołą – po szkole – w sobotę

• Zawieszenie w szkole (jeden do pięciu dni)

• Zawieszenie (jeden do dziesięciu dni) i/lub Przeniesienie Dyscyplinarne zatwierdzone przez Biuro Rejonowe

• Utrata przywileju korzystania z sieci komputerowej z powodu niewłaściwego używania sieci lub innych urządzeń technologii informacyjnej na okres do jednego roku oprócz dodatkowych wymienionych kar dyscyplinarnych.

• Strategie wyważonej i rekonstrukcyjnej sprawiedliwości mogą być używane jeśli jest to możliwe i jest zatwierdzone przez administrację szkolną a wszyscy uczestniczą w nich dobrowolnie (zobacz Dodatek G).

* Niewłaściwe zachowania oznaczone pojedynczą gwiazdką to wykroczenia, o których szkoła musi powiadomić policję

** Niewłaściwe zachowania oznaczone dwiema gwiazdkami oznaczają, że szkoła może zdecydować się na powiadomienie policji o wykroczeniu. Powiadomienie policji nie jest wymagane w przypadku tych aktów niewłaściwego zachowania.

-Drugie lub powtarzające się złe zachowanie z Grupy 4-13 może spowodować wszczęcie procesu usunięcia ze szkoły i powinno być przedłożone jako niewłaściwe zachowanie z Grupy 5-11

GRUPA 5 – NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIA

Akty niewłaściwego zachowania w tej grupie najpoważniej zakłócają proces nauczania w i należą do nich:

*5- 1 Napad z użyciem siły

*5- 2 Włamanie

*5- 3 Kradzież lub przywłaszczenie cudzej własności o wartości przekraczającej 200 zł.

** 5- 4 Stosowanie zastraszania, wiarygodnych gróźb przemocy, przymusu lub siły, wielokrotne poważne znęcanie się

5- 5 Zupełne nieposłuszeństwo w stosunku do personelu szkolnego

*5- 6 Działalność gangsterska włącznie z powtarzającym manifestowaniem przynależności do gangu

**5- 7 Niewłaściwe zachowanie seksualne

*5- 8 Namawianie do działalności lub nielegalnych zachowań sprzecznych z prawem i zakłócających proces edukacyjny w szkole

*5- 9 Natrętne i poważne akty molestacji seksualnej

*5-10 Bezzasadne włączenie alarmu przeciwpożarowego, które spowodowało ewakuację szkoły lub spowodowało zaalarmowanie służb bezpieczeństwa

*5-11 Drugie lub ponowne wykroczenie zawarte w Grupie 4-13: posiadanie niebezpiecznych przedmiotów w myśl Kodeksu

*5-12 Pobicie, pomoc w pobiciu i zachęcanie do pobicia, w którym nastąpiło uszkodzenie ciała

** 5-13 Inicjowanie lub uczestnictwo w jakimkolwiek kontakcie fizycznym z personelem szkolnym

*5-14 Włamywanie się do sieci komputerowej lub używanie komputera lub innego urządzenia technologii informacyjnej w celu prześladowania, dokuczania lub jakiejkolwiek innej formy zastraszania innych osób lub do otwierania bazy danych uczniów czy innych poufnych informacji oraz/lub stwarzanie innych niebezpieczeństw.

*5-15 Wandalizm lub niszczenie cudzej własności o wartości przekraczającej 500 zł lub własności personelu szkolnego.

5-16 Niewłaściwe zachowania seksualne za przyzwoleniem

INTERWENCJE I KONSEKWENCJE

Za niewłaściwe zachowania z Grupy 5 uczeń zostaje zawieszony w prawach ucznia (od 5 do 10 dni) i może być rekomendowany do usunięcia lub karnego przeniesienia.

Za niewłaściwe zachowania dotyczące korzystania z sieci komputerowej lub innych urządzeń technologii informacyjnej grozi utrata przywileju ich używania na okres do dwóch lat oprócz innych przewidzianych kar dyscyplinarnych.

Za Niewłaściwe Zachowanie z Grupy 5 popełnione przez ucznia klasy szóstej lub wyższej po raz pierwszy, uczeń zostaje rekomendowany do usunięcia ze szkoły.

Jeśli uczeń ten nie popełnił wcześniej wykroczeń z Grup 5 i 6 oraz nie uczestniczył w aktach przemocy lub grożenia przemocą w okresie ostatnich 9 miesięcy, urzędnik przesłuchujący może rekomendować go do partycypacji w programie SMART zamiast wydalenia ze szkoły.

Rekomendacja musi być zatwierdzona przez Kuratora Naczelnego.

Uczeń, który w takich okolicznościach nie ukończy programu SMART, będzie wydalony ze szkoły. W przypadku wydalenia ze szkoły, może zostać zaproponowana Szkoła Alternatywna na okres wydalenia.

* Niewłaściwe zachowania oznaczone pojedynczą gwiazdką to wykroczenia, o których szkoła musi powiadomić policję

** Niewłaściwe zachowania oznaczone dwiema gwiazdkami oznaczają, że szkoła może zdecydować się na powiadomienie policji o wykroczeniu. Powiadomienie policji nie jest wymagane w przypadku tych aktów niewłaściwego zachowania.

13 W myśl Kodeksu usiłowanie nielegalnego postępowania jest już samo w sobie nielegalnym zachowaniem i w rezultacie jest karalne.

14 Za niewłaściwe zachowania z Grupy 5 -11, popełnione po raz pierwszy przez ucznia z klasy piątej lub niższej, grozi zawieszenie maksymalnie do 10 dni. Uczeń nie będzie skierowany na przesłuchanie w sprawie wykluczenia ze szkoły

15 Przykładem zachowania z Grupy 5-13 jest odpychanie przez ucznia osoby z personelu szkolnego w celu bójki z innym uczniem.

GRUPA 6 – NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIA

Akty niewłaściwego zachowania w tej grupie zawierają nielegalne zachowania uczniów i nie tylko w najpoważniejszy sposób zakłócają proces nauczania w , ale również wymagają działań dyscyplinarnych opisanych poniżej:

*6-1 Użycie, posiadanie i/lub ukrywanie broni lub przedmiotów wyglądających jak broń zdefiniowanych w Kodeksie Ucznia lub też użycie lub usiłowanie użycia jakiegokolwiek przedmiotu w celu uszkodzenia ciała

*6-2 Świadome uszkodzenie lub usiłowanie uszkodzenia sieci komputerowej lub jej części.

*6-3 Podpalenie

*6-4 Groźba podłożenia bomby

*6-5 Napad rabunkowy

*6-6 Używanie, posiadanie, sprzedaż lub dostarczanie alkoholu, narkotyków oraz innych podobnych artykułów służących odurzeniu i zakazanych przez prawo.

*6-7 Wykroczenia seksualne lub pomoc w dokonaniu wykroczeń seksualnych

*6–8 Poważne pobicia lub pomoc/ułatwianie pobicia

*6-9 Morderstwo

*6-10 Usiłowanie morderstwa

*6-11 Porwanie

INTERWENCJE I KONSEKWENCJE

Zawieszenie w prawach ucznia na 10 dni oraz wydalenie ze szkoły na okres nie krótszy niż 1 rok kalendarzowy.

W indywidualnych przypadkach możliwa jest zmiana przez Kuratora Głównego lub wyznaczonego przez niego urzędnika.

Szkoła Alternatywna może zostać zarekomendowana na okres wydalenia.

Uczniowie z klasy szóstej lub wyższej, którzy odpowiadają za niewłaściwe zachowanie z Grupy 6 po raz pierwszy, a których wykroczenie nie było aktem przemocy, nie byli posądzeni o sprzedaż nielegalnych substancji ani ukrywanie, użycie, posiadanie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów i substancji, mogą być zarekomendowani przez urzędnika przesłuchującego do partycypowania w programie SMART zamiast wydalenia.

Decyzja taka może być wydana tylko pod warunkiem, że uczeń nie miał wcześniejszych wykroczeń z Grupy 5 i 6 oraz nie dokonał aktu zawierającego w sobie przemoc lub grożenie przemocą w okresie ostatnich 9 miesięcy.

Uczestnictwo w programie SMART może być traktowane jako środek zastępczy wobec usunięcia ze szkoły, pod warunkiem, że uczeń ukończy program.

W przypadku nieukończenia programu uczeń zostanie usunięty ze szkoły.

Za wykroczenia dotyczące niewłaściwego używania sieci komputerowej lub innych urządzeń technologii informacyjnej grozi całkowita utrata przywileju korzystania z sieci na czas nieokreślony.

Niewłaściwe zachowania oznaczone pojedynczą gwiazdką to wykroczenia, o których szkoła musi powiadomić policję.

DODATEK

Dodatek A Przykład Raportu Wykroczenia

Dodatek B Objaśnienie Przesłuchania w Sprawie Wydalenia oraz Przeniesienia Karnego

Dodatek C Słownik

Dodatek D Objaśnienia do Grupy 4,5 i 6 Niewłaściwych Zachowań z Użyciem Niebezpiecznych Przedmiotów, Broni, lub Przedmiotów Wyglądających jak Broń

Dodatek E Zasady Postępowania z Uczniami Niepełnosprawnymi

Dodatek F Zawiadomienie dla Rodziców i Uczniów Dotyczące Zarządzeń Wydziału Oświaty

Dodatek G Strategie wyważonej i rekonstrukcyjnej sprawiedliwości

Dodatek H Pokwitowanie otrzymania Kodeksu Ucznia.

Dodatek A – Przykład Raportu Wykroczenia

(Będzie załączony później)

Dodatek B

ZASADY PRZESŁUCHANIA W SPRAWIE WYDALENIA ORAZ PRZYSPIESZONEGO PRZENIESIENIA

Proces przesłuchania

• Jeśli student jest sprawcą niewłaściwego zachowania, zostanie sporządzony Raport Wykroczenia i o wykroczeniu powiadomiony zostanie rodzic/opiekun.

• Jeśli student jest sprawcą niewłaściwego zachowania, w wyniku którego zostanie skierowany na rozmowę dyscyplinarną, rodzic/opiekun otrzyma listownie powiadomienie o skierowaniu na przesłuchanie dyscyplinarne.

Powiadomienie będzie zawierało opis wykroczenia, datę, numer przyporządkowany niewłaściwemu zachowaniu w Kodeksie Ucznia oraz datę i czas przesłuchania dyscyplinarnego.

• Podczas rozmowy dyscyplinarnej odbędzie się wysłuchanie zeznań wszystkich świadków ze strony Kuratora Głównego i wszystkich świadków ucznia oraz może zostać przedstawiona ewidencja w dokumentach.

• Po przesłuchaniu, prowadzący je urzędnik dostarczy swoją opinię Kuratorowi Głównemu do ostatecznego zatwierdzenia. Wysłuchujący urzędnik powinien przedłożyć w opinii swoje rekomendacje lub interwencje dyscyplinarne wobec wykroczenia ucznia.

• Jeśli uczeń z klas od 6 do 12 nie miał wykroczeń z Grupy 5 i 6 Kodeksu Ucznia oraz nie dokonał aktu zawierającego w sobie przemoc lub grożenie przemocą w okresie poprzednich 9 miesięcy, przesłuchujący urzędnik może zarekomendować uczestnictwo ucznia w programie SMART zamiast wydalenia. Rekomendacja podlega zatwierdzeniu przez Kuratora Głównego. Uczestnictwo w programie SMART może być traktowane jako środek zastępczy wobec wydalenia ze szkoły, tylko pod warunkiem, że uczeń ukończy program.

W przeciwnym przypadku uczeń powinien zostać usunięty ze szkoły.

• Przesłuchujący urzędnik może także wystosować rekomendację wydalenia ucznia ze szkoły na okres do dwóch lat kalendarzowych lub na okres o długości uzależnionej od decyzji Kuratora Głównego lub osoby przez niego wyznaczonej. Jeśli zapadnie decyzja o wydaleniu ucznia, może on być zarekomendowany do Szkoły Alternatywnej.

Przyspieszone Przeniesienie

• Uczniowie dopuszczający się najpoważniejszych wykroczeń Grupy 5 i 6 Kodeksu Ucznia mogą zostać skierowani do umieszczenia w Szkołach Alternatywnych oprócz rekomendacji wydalenia. Przeniesienie nastąpiłoby z chwilą zakończenia wyznaczonego okresu zawieszenia ucznia oraz byłoby uznawane za stałe, tak więc żadne przesłuchanie nie jest wymagane przed podjęciem postanowienia umieszczenia ucznia w Alternatywnych Szkołach.

• Uczeń regularnego programu nauczania może zostać skierowany do placówki alternatywnej, jeśli popełni poważny akt wykroczenia, który powoduje poważne zagrożenie okaleczeniem siebie lub innych.

• Uczniowie niepełnosprawni mogą również podlegać skierowaniu do programu alternatywnego, w przypadku posiadania broni, dużych ilości narkotyków (leków odurzających) lub kiedy spowodują poważne uszkodzenia ciała innych na terenie szkoły lub podczas imprezy zorganizowanej przez szkołę. W przypadku uczniów upośledzonych/niepełnosprawnych, których wykroczenia powodują zagrożenie dla nich samych lub innych należy konsultować się z biurem mediacyjnym.

Uczniowie upośledzeni/niepełnosprawni mogą zostać umieszczeni tymczasowo w alternatywnych placówkach edukacyjnych na okres maksymalnie do 45 dni szkolnych nawet w przypadkach, kiedy wykroczenie ucznia jest dowiedzionym aktem manifestacji jego niepełnosprawności.

Dodatek C – SŁOWNIK TERMINÓW

– Groźba pobicia – Groźba pobicia lub zranienia przy użyciu niebezpiecznego narzędzia dokonana przez osobnika ukrywającego swoją tożsamość.

– Groźne pobicie – Groźne pobicie lub zranienie dokonane za pomocą niebezpiecznego narzędzia przez osobnika ukrywającego swoją tożsamość. Używanie przemocy fizycznej przeciw personelowi szkolnemu.

– Szkoła alternatywna – Dyscyplinarne skierowanie do szkoły o specjalnym programie resocjalizacyjnym, obsługującym uczniów od klasy 6 do 12 i oferującym specjalny program nauczania. Mniejsze klasy zapewniają większą kontrolę nauczyciela (stosunek ilościowy nauczyciel/uczniowie jest mniejszy niż normalnie).

– Zatrzymanie – Zatrzymanie przez policję w następstwie przestępstwa kryminalnego na wniosek administracji szkoły lub poszkodowanego. Jeśli nastąpi aresztowanie, ofiara lub dyrektor szkoły, albo wyznaczony przez niego następca, muszą być obecni jako świadkowie zajścia.

– Podpalenie – Podpalenie lub użycie środków wybuchowych do zniszczenia budynku lub osobistej własności innych osób.

– Napaść – Jakiekolwiek próby lub groźby wskazujące na chęć napaści, zranienia innej osoby, którym towarzyszą manifestacje użycia siły fizycznej powodujące strach u ofiary spodziewającej się napaści. Napaść może mieć miejsce nawet w przypadku braku kontaktu fizycznego (dotknięcia ofiary), uderzenia jej lub zranienia.

– Usiłowanie morderstwa – Akt będący ważnym elementem popełnienia zamierzonego morderstwa.

– Nóż sprężynowy – nóż otwierany poprzez sprężone powietrze, gaz lub sprężynę.

– Pobicie – Akt umyślnego zranienia lub skaleczenia innej osoby, naruszenie nietykalności cielesnej, pobicie bez legalnego uzasadnienia jakim może być samoobrona.

– Grożenie podłożeniem bomby – Groźba podłożenia bomby lub innych materiałów wybuchowych w miejscu niebezpiecznym dla ludzkiego życia.

– Zastraszanie – Powtarzające się umyślne zachowania mające na celu świadome wyrządzenie komuś krzywdy poprzez ustne lub nie-ustne dokuczanie, napaść lub inne wyrafinowane metody przymusu. Przykładami takich zachowań są: manipulacja, robienie na złość, wyśmiewanie się, robienie pogróżek, bicie, kradzież, niszczenie czyjejś własności, wysyłanie SMS z pogróżkami/obelgami lub wszelkie inne cybernetyczne zastraszanie.

– Włamanie – Fakt nieuzasadnionego przebywania w budynku lub pojeździe z intencją popełnienia przestępstwa/zbrodni lub kradzieży.

– Sieć komputerowa – system komputerów, serwerów, baz danych, przekaźników i wyposażenia przyrządów nauczania poprzez sieć internetową połączoną z Siecią . Komputery mogą funkcjonować w połączeniu kablowym lub bez kablowo przy użyciu linii, których właścicielem lub dzierżawcą jest szkoła .

– Przemyt – Posiadanie rzeczy niezgodnych z prawem.

– Przemoc w Stosunku do Sympatii – Stosowanie wobec chłopaka lub dziewczyny przemocy lub kontrolujących zachowań, takich jak między innymi: fizyczne, emocjonalne i seksualne znęcanie się, śledzenie, krzyczenie, wyzywanie, grożenie, straszenie samobójstwem, obsesyjne wydzwanianie lub przesyłanie SMS, ekstremalna zazdrość i zaborczość.

– Dostarczanie – Akt sprzedaży lub rozdawania sztucznych ogni, alkoholu, narkotyków albo innych nielegalnych substancji lub bezprawne przekazywanie tych substancji innym w celu użycia lub zarobku.

– Dyscyplinarne przeniesienie – Przeniesienie (transfer) ucznia z obecnej szkoły do innej szkoły z powodów dyscyplinarnych. Przeniesienia dyscyplinarne zarezerwowane są jedynie dla uczniów, którzy uporczywie nie przestrzegają zaleceń Kodeksu Ucznia i wielokrotnie poważnie uczestniczyli w łamaniu jego zasad. Wszystkie przeniesienia dyscyplinarne muszą być zatwierdzone przez Kuratora Rejonowego lub jego zastępcę. Dodatkowe informacje o przeniesieniach dyscyplinarnych zawarte są w Board’s Comprehensive Policy on Enrollment and Transfer of Students in the Chicago Public Schools.

– Zakłócanie porządku publicznego- Nieuzasadnione postępowanie prowokacyjne, naruszające dobre zasady i grożące naruszeniu spokoju.

– Postępowanie prawne – Powiadomienie ucznia i jego rodziców o popełnionych przez niego wykroczeniach, prawie odwoływania się, możliwościach ustosunkowania się do oskarżeń oraz o konieczności podjęcia określonych akcji dyscyplinarnych.

– Wydalenie – Wydalenie ucznia ze szkoły na okres od 11 lub więcej kolejnych dni do maksimum 2 lat kalendarzowych. Wykluczenie wymaga odpowiedniego procesu informacyjnego włącznie z pisemnym powiadomieniem rodziców o zarzutach. Uczeń i rodzice powinni zostać powiadomieni o przesłuchaniu przez pocztę poleconą lub doręczenie. Definicja ta nie ma zastosowania wobec uczniów, którzy czasowo pozostali wyłączeni z zajęć szkolnych wskutek braku wymaganych szczepień.

– Wymuszanie – Wymuszanie pieniędzy lub informacji poprzez stosowanie zastraszenia, przymusu lub siły.

– Bójka – Gwałtowny kontakt fizyczny między co najmniej dwiema osobami mający na celu zranienie.

– Broń palna – Określenie przez które rozumie się : pistolety, karabiny, broń automatyczna, bomby oraz inne urządzenia zapalające lub ich części; określenie może obejmować inne nie wymienione rodzaje broni.

– Fałszerstwo – Fałszywe i nieuczciwe wytwarzanie lub zmiana np. dokumentów oraz ich używanie.

– Hazard – Gry lub zabawy, których celem jest zdobycie pieniędzy lub wartościowych przedmiotów.

Gang- Każda aktywna organizacja lub grupa trzech lub więcej osób której główna działalność polega na popełnianiu czynów przestępczych, która używa określonych znaków lub symboli, a której członkowie indywidualnie lub grupowo biorą udział w działalności kryminalnej.

– Przynależność do gangu – Każda forma zastraszania wyrażana poprzez ubiór, noszone przedmioty, używanie znaków gangsterskich i symboli, rekrutowanie poprzez zastraszanie, napad, pobicie, kradzież, nielegalne wkroczenie na teren lub posiadłość, czy wyłudzanie pieniędzy przez członka gangu w imieniu gangu by osiągnąć wspólny cel. Zamiar może być określony poprzez analizę charakteru popełnionych czynów oraz okoliczności w jakich zostały dokonane.

Hacking – Świadome włamywanie się do sieci komputerowej lub używanie jej bazy danych albo komputera bez zezwolenia.

– Niewłaściwe zachowanie seksualne Niewłaściwe zachowania seksualne obejmują niechciany kontakt seksualny, publiczne obnażanie się oraz inne zachowania bez użycia przemocy.

– Nieprzyzwoita propozycja – Niemoralna propozycja seksualna.

– Urządzenia Elektroniczne używane w przekazie informacji- zawierają, ale nie ograniczają się do komputerów, telefonów komórkowych używanych do wymiany informacji, pagerów lub innych urządzeń digitalnych pomocnych w dostępie do informacji, poczta elektroniczna, lub inne źródła informacji które mogą być połączone z infrastrukturą sieci.

– Niefunkcjonująca sieć komputerowa – sieć komputerowa, która w myśl Kodeksu nie jest w stanie funkcjonować na poziomie przewidzianym przez strony zajmujące się jej utrzymaniem.

– Zawieszenie w szkole – Uczeń przebywa w szkole, ale nie uczęszcza na regularne lekcje i wszystkie jego przywileje są zawieszone. Fakt ten jest odnotowany w danych personalnych ucznia. Zawieszenie w szkole, nie może być dłuższe niż 5 dni i rodzice muszą być o tym poinformowani (do rozpatrzenia przez Kuratora Naczelnego lub wyznaczonej przez niego osoby).

– Nieposłuszeństwo – Czyn ucznia zapisanego do Akademii Wojskowej, który odmawia wykonania prawidłowego i legalnego rozkazu wydanego przez wyższego rangą oficera, członka grupy, lub innego ucznia.

Zastraszanie- Uniemożliwienie uczniowi/personelowi szkolnemu/ gościom szkoły korzystania z jego praw/ prawa do edukacji poprzez groźby, przymus lub stosowanie siły.

– Porwanie – Zmuszenie osoby do zmiany miejsca pobytu wbrew jej woli oraz ograniczenie jej możliwości poruszania się.

– Samowolne opuszczenie szkoły – Opuszczenie szkoły lub terenu szkolnego bez zezwolenia i wiedzy personelu szkolnego.

– Wałęsanie się – Przebywanie ucznia w miejscach niedozwolonych w szkole lub otoczeniu szkoły.

– Substancja podobna – Każda substancja która przez formę, wygląd, lub sposób dystrybucji sugeruje, że jest narkotykiem lub substancją nielegalną.

– Morderstwo – Pozbawienie życia bez prawnego uzasadnienia.

– Jawne manifestowanie przynależności do gangu – Każdy czyn, np: noszenie odzieży lub sprzętu, używanie znaków gangu, symboli, sygnałów które wskazują na przynależność do gangu może być określona z charakteru czynów dokonywanych przez ucznia jak również z okoliczności popełnionego wykroczenia.

– Powiadomienie policji – Powiadomienie policji o dokonaniu przestępstwa. Postępowanie karne odnotowane jest w aktach personalnych ucznia.

– Przywłaszczenie – Fakt bycia w posiadaniu cudzej własności w sposób sprzeczny z prawem (rzeczy zagubione, znalezione, odłączone lub skradzione, np. ubrania, kłódki, torby)

– Zakazane urządzenia – Poprzez zakazane urządzenia rozumiane są np. pagery, reszta przedmiotów wymieniona jest w Prawie Szkolnym.

– Rekonstrukcyjna sprawiedliwość – sposób myślenia i reagowania na konflikty i problemy, wykorzystujący opinię wszystkich osób celem wyjaśnienia szczegółów zaistniałego problemu i przywrócenia normalnego stanu rzeczy.

– Rabunek – Przejęcie cudzej własności przy użyciu siły.

– Sądy uczniowskie – Sądy uczniowskie mają służyć jako alternatywne formy podejmowania akcji dyscyplinarnych w ramach wykroczeń z Grupy 1-3.

Przesłuchania powinny odbywać się w szkole i wszyscy uczniowie będący członkami sądu powinni uczestniczyć w przesłuchaniu.

Aby mieć szansę stanięcia przed sądem uczniowskim, uczeń musi przyznać się do wykroczenia, po za tym uczeń i jego rodzice muszą zgodzić się z postanowieniami sądu oraz jego wyrokiem.

Uczeń musi zastosować się do wszelkich decyzji podjętych przez sąd uczniowski.

Dyrektor szkoły lub wyznaczony przez niego urzędnik podejmuje decyzje o skierowaniu danego ucznia do sądu uczniowskiego. Szkolny sąd uczniowski musi być zatwierdzony przez kuratora naczelnego a jego członkowie poddani szkoleniu.

– Stwarzanie niebezpieczeństwa – wszelkie działania, które utrudniają, przeszkadzają lub omijają stworzone systemy zabezpieczające informacje, bez względu na posiadane zamiary.

– Wykroczenia na tle seksualnym- Przestępstwa na tle seksualnym obejmują wszelkie słowne i fizyczne akty naruszające ustalone i obowiązujące zasady moralne i obyczajowe, włącznie z fizycznym,technicznym i słownym molestowaniem nieletnich.

– Molestowanie seksualne- Czyny wymuszone na tle seksualnym lub płciowym (fizyczne lub słowne) które są bolesne, natrętne, perwersyjne i przekraczające możliwości woli ucznia, stwarzające wrogą, napastliwą i obelżywą sytuację, w której znajduje się uczeń/uczennica.

SMART (Saturday Morning Reach-Out and Teach Program) – Program sobotni – Program obejmuje osiem sesji odbywających się w sobotę rano, dwie z nich z obecnością dorosłego, oraz zaliczenie wyznaczonej pracy społecznej.

Sesje zapewniać będą wszechstronną pomoc dla uczniów, zawierającą zajęcia psychologiczne, prewencyjne, interwencyjne, szkolenia dotyczące szkodliwości używania narkotyków i alkoholu oraz wykroczeń ogólnie.

– Zawieszenie w prawach ucznia – Jednorazowe zawieszenie w prawach ucznia na okres nie dłuższy niż 10 dni. Uczeń nie może przebywać na terenie szkoły ani uczestniczyć w żadnych zajęciach organizowanych czy sponsorowanych przez szkołę. Rodzice muszą być poinformowani o zaistniałej sytuacji (postępowanie może być ponownie rozpatrzone przez Inspektora Okręgu Szkolnego i do niego powinny być składane apelacje).

– Nóż automatyczny – Nóż otwierający się pod wpływem ciśnienia dłoni i naciskanego guzika lub innych ukrytych w rękojeści przycisków.

– Kradzież – Wejście w posiadanie cudzej własności w sposób nielegalny.

– Wkroczenia – Wchodzenie na teren posesji szkolnej pomimo uprzedniego zabronienia lub pozostawanie na terenie posesji po otrzymaniu nakazu jej opuszczenia.

– Wandalizm – Celowe i złośliwe zniszczenie własności szkolnej lub własności innych osób.

– Broń – Wszelkie przedmioty które mogą powodować uszkodzenia ciała i/lub użyte albo przyniesione z zamiarem użycia w celu obrażenia ciała nawet nożyczki, kłódka, wskaźnik laserowy, noże, żyletki, stłuczone butelki, oraz kawałki szkła, straszak, naboje i przecinaki. (Zobacz Dodatek D)

Dodatek D – Objaśnienia do Grupy 4,5 i 6 Niewłaściwych Zachowań zawierających w sobie niebezpieczne przedmioty, broń lub przedmioty wyglądające jak broń.

Grupa 4-13 oraz 5-11

Jeśli uczeń po prostu był w posiadaniu któregokolwiek z tych przedmiotów, lecz nigdy ich nie użył, będzie odpowiadać za wykroczenie z Grupy 4-13 popełnione po raz pierwszy lub Grupy 5-11 Kodeksu Ucznia, gdy popełnione zostało ono ponownie. Jeśli uczeń użył przedmiotu lub miał zamiar go użyć w stosunku do innej osoby, będzie odpowiadać za wykroczenie z Grupy 6-1 Kodeksu Ucznia.

Noże

Lista nie zawiera wszystkich przedmiotów:

– noże kuchenne (np. do mięsa)

– noże kieszonkowe/ w długopisach

– noże myśliwskie

– noże wojskowe i automatyczne

– przecinacze

– żyletki

Narzędzia

Lista nie zawiera wszystkich przedmiotów:

– młotki

– śrubokręty

– piły

– rury

– inne narzędzia budowlane i do reperacji

Inne przedmioty

Lista nie zawiera wszystkich przedmiotów:

– gazy pieprzowe i inne

– obtłuczone butelki, części szkła

– drewniane kije/deski

Grupa 6-1

Jeśli uczeń posiada którykolwiek z tych przedmiotów lub zostały one użyte, będzie odpowiadać za wykroczenie z Sekcji 6-1 Kodeksu Ucznia.

Broń palna – Dotyczy to:

– pistoletów

– rewolwerów

– innej broni palnej

– ostra amunicja

– jakiejkolwiek części broni palnej

Noże – Dotyczy to wymienionych rodzajów noży:

– noże automatyczne (np. ostrze otwierane za pomocą przycisku)

– noże sprężynowe (również otwierane przez powietrze lub gaz)

Artykuły wybuchowe/Gazy – Lista zawiera:

– gaz łzawiący

– bomba rozpryskowa

– gaz rozweselający

– granaty

– inne substancje wybuchowe

Inne przedmioty

– Black Jack

– pałka z piaskiem

– worek z piaskiem

– kastet

– metalowe gwiazdy

– pistolety na prąd

– proca

– pistolety paraliżujące (pistolet odpalający elektryczne ostrza powodujące ogłuszenie lub paraliż) lub pistolety ogłuszające

Repliki/kopie broni palnej lub przedmioty wyglądające jak broń palna – Dotyczy to:

– wiatrówki,

– pistolety pneumatyczne

– innych przedmiotów np. zabawek będących replikami lub wyglądającymi jak broń

6-1 Wykroczenia zasługujące na szczególną uwagę

Jeśli uczeń tylko znalazł się w posiadaniu któregokolwiek z tych przedmiotów lub przedmiotów podobnych, nie będzie odpowiadać za wykroczenie Kodeksu Ucznia.

Jeśli jednak uczeń użył lub miał zamiar użyć któryś z tych przedmiotów do zranienia drugiej osoby, będzie odpowiadać za wykroczenie z Grupy 6-1

Pistolety paraliżujące/ogłuszające

Ekwipunek sportowy – Lista nie zawiera wszystkich przedmiotów:

– kij bejsbolowy

– kij do golfa

Przedmioty do użytku osobistego – Lista nie zawiera wszystkich przedmiotów:

– nożyczki do paznokci

– pincety

– grzebienie z ostrym końcem

– pilniczki

Przyrządy szkolne – Lista nie zawiera wszystkich przedmiotów:

– nożyczki

– wskaźniki laserowe

– długopisy/ ołówki

– linijki

– kłódki wszelkiego rodzaju

– inne przedmioty do użytku szkolnego

Dodatek E – Zasady Postępowania z Uczniami Niepełnosprawnymi

Władze szkoły mogą zawiesić ucznia niepełnosprawnego w prawach ucznia jednorazowo na 10 kolejnych dni szkolnych lub maksymalnie na 10 dni w ciągu roku bez podejmowania szczególnej procedury.

Sobota oraz zawieszenia przed i po szkole nie są wliczane w poczet 10 dni zawieszenia.

Dodatkowo w poczet 10 dni nie zalicza się zawieszenia w szkole uczniów niepełnosprawnych, którzy otrzymują świadczenia edukacyjne w trakcie pobytu w szkole w czasie tego zawieszenia.

Dyrektorzy nie muszą zawieszać uczniów niepełnosprawnych zgodnie z zasadami Kodeksu Ucznia za pojedyncze wykroczenie.

W gestii dyrektora pozostaje decyzja dotycząca ilości dni zawieszenia uczniów niepełnosprawnych.

Uczniowie niepełnosprawni/upośledzeni mogą być zawieszani na okres 10 dni szkolnych w sytuacjach szczególnych.

W przypadku konieczności zawieszenia ucznia niepełnosprawnego na okres 10 dni należy najpierw skontaktować się z następującym biurem prawnym i Mediacyjnym. Biuro to musi zatwierdzić zawieszenie.

Jeśli władze szkolne zdecydują o wydaleniu ze szkoły lub przeniesieniu do szkoły alternatywnej ze względu na szczególną sytuację, powinny stosować następującą procedurę:

1. Pisemnie poinformować rodziców/opiekunów prawnych o podjętej decyzji dyscyplinarnej, wyznaczyć datę spotkania w celu ustalenia Indywidualnego Programu Nauczania (IPN), które powinno odbyć się w ciągu 10 dni od daty wydania decyzji o ukaraniu ucznia.

2. Zespół ustalający IPN powinien:

A. Ustalić czy wykroczenie miało związek z ułomnością ucznia. Ustalenie musi być oparte na ewaluacji ucznia poprzez wyniki diagnostycznych testów, informacjach od rodziców/opiekunów, obserwacji ucznia, podsumowaniu planu IPN.

Czy też popełnione wykroczenie jest manifestem niepełnosprawności /ułomność jeśli:

1) rozpatrywane zachowanie ucznia było rezultatem jego ułomności lub ma z nią bezpośredni związek, i/lub

2) rozpatrywane zachowanie było bezpośrednim wynikiem niezastosowania się szkoły do planu IPN.

B. Rozpatrzeć i skorygować, jeśli konieczne, istniejący plan zapobiegania tego typu zachowaniom, lub stworzyć funkcjonalny sposób oceny zachowań i plan zapobiegawczy nawiązujący do zachowania, za które uczeń został ukarany.

Jeśli niewłaściwe zachowanie ucznia nie ma związku z jego niepełnosprawnością, władze szkoły muszą zastosować się do Kodeksu Ucznia, z uwzględnieniem, że jest on w programie nauczania specjalnego. Historia zachowania się tego ucznia w szkole powinna być również wzięta pod uwagę. Jednakże w żadnym wypadku uczeń może zostać zawieszony w prawach szkolnych na więcej niż dziesięć (10) dni szkolnych jednorazowo lub ogółem w całym roku szkolnym bez zapewnienia odpowiedniej pomocy edukacyjnej.

Jeśli nieodpowiednie zachowanie ucznia ma związek z jego niepełnosprawnością, dyscyplinarne usunięcie ze szkoły jest wykluczone.

Uczniowie niepełnosprawni mogą podlegać tymczasowej zmianie miejsca nauki na maksymalny okres do 45 dni nawet w sytuacjach, w których wykroczenie ucznia mogłoby wynikać z manifestacji jego niepełnosprawności.

Uczniowie niepełnosprawni mogą być poddani procesowi przyśpieszonego tymczasowego ulokowania w alternatywnym miejscu do nauki, jeżeli byli w posiadaniu broni, znacznej ilości narkotyków albo spowodowali uszkodzenie ciała innej osoby na terenie szkoły lub podczas uroczystości organizowanej przez szkołę. Rodzic lub opiekun prawny ucznia może poprosić o przesłuchanie celem zakwestionowania decyzji o umieszczeniu ucznia w alternatywnym miejscu do nauki.

W sytuacji uczniów niepełnosprawnych, którzy swoimi wykroczeniami zagrażają sobie samym lub innym osobom w sposób odmienny od opisanych powyżej, należy skontaktować się z mediacyjnym gdyż Kurator Generalny może zażądać od osoby prowadzącej postępowanie, przyśpieszone umieszczenie ucznia w placówce alternatywnej na okres 45 dni.

Uczniowie niepełnosprawni, nawet jeśli zostaną wyrzuceni ze szkoły, muszą mieć zapewnione stosowne warunki nauczania w jednostce zastępczej.

Federalne przepisy pozwalają na pewne zmiany, jeśli chodzi o zawieszenia w prawach uczniów niepełnosprawnych na okres 10 dni szkolnych w roku szkolnym z uwagi na pewne okoliczności.

Konsultacja z biurem mediacyjnym jest konieczna, jeśli okoliczności wymagają zawieszenia ucznia na więcej niż 10 dni.

Bez powyżej wspomnianych konsultacji i pozwolenia w/w urzędu, wyznaczona procedura ograniczająca zawieszenia uczniów upośledzonych do 10 dni szkolnych w ciągu roku szkolnego będzie dalej obowiązywała.

Dodatek F – Zawiadomienie dla Rodziców i Uczniów Dotyczące Zarządzeń Wydziały Oświaty

Zgodnie z federalnym prawem rodzinnym dotyczącym edukacji i prywatności, oraz prawem stanowym, uczniowie i ich rodzice posiadają pewne prawa dotyczące szkolnych akt personalnych uczniów.

Prawa te przypisane są tylko uczniom, którzy ukończyli osiemnaście lat lub ukończyli szkołę średnią lub zawarli związek małżeński lub odbywają służbę wojskową.

Akta Personalne Ucznia

Prawo wymaga, aby Kuratorium Oświaty Miasta („Kuratorium”), prowadziło i przechowywało szkolne akta personalne; na które składają się akta „stałe” oraz „tymczasowe”.

Stałe akta ucznia zawierają: nazwisko, miejsce i datę urodzenia, adres, świadectwa, nazwisk/o/a rodziców, frekwencję oraz inne informacje wymagane przez Stanowy Wydział Oświaty.

Tymczasowe akta zawierają wszystkie inne informacje związane ze szkołą niezawarte w aktach stałych.

Poprzez akta personalne ucznia rozumie się dokumenty wydrukowane na papierze i dokumenty elektroniczne.

Uwagi Dotyczące Przechowywania Akt oraz ich Usuwania

Zgodnie z przepisami Kuratorium, okres przechowywania akt jest następujący:

• Tymczasowe akta personalne uczniów szkół podstawowych mają być przechowywane do momentu ukończenia przez nich 21 roku życia, a uczniów szkół średnich do 27 roku życia.

• Akta personalne dotyczące uczniów niepełnosprawnych/upośledzonych mają być przechowywane do momentu ukończenia przez nich 27 roku życia.

• Akt ucznia muszą być zachowane przez przynajmniej 60 lat po przepisaniu się ucznia do innej szkoły , jej ukończeniu lub przerwaniu uczęszczania na stałe.

Kuratorium będzie stosować powyżej przedstawione zasady przechowywania akt i będzie sukcesywnie usuwać akta, którym minął wymagany przez prawo termin przechowywania. Rodzice otrzymają informację na temat zasad usuwania akt w momencie wypisania dziecka ze szkoły.

Prawo Do Wglądu i Kwestionowania Akt Ucznia

Rodzice i uczniowie bez względu na to czy są pełnoletni czy nie, mają prawo do wglądu i kopiowania wszystkich szkolnych akt prowadzonych i przechowywanych przez szkołę lub Kuratorium z wyjątkiem sytuacji gdy rodzicowi jest to zabronione przez prawo.

Kiedy uczeń przenosi się do szkoły poza dystryktem, rodzice mają prawo do wglądu, kopiowania oraz kwestionowania stałych i tymczasowych akt ucznia zanim zostaną one wysłane poza dystrykt.

Szkoły nie mogą wymagać opłat za szukanie lub odzyskiwanie informacji/danych, chociaż mogą wymagać stosownych opłat za kopiowanie dokumentów. Nie wolno odmówić rodzicowi lub uczniowi kopiowania akt szkolnych ze względu na niemożliwość uiszczenia opłaty.

Rodzice mają prawo prosić szkołę w nieformalnym spotkaniu o skorygowanie danych (z wyjątkiem ocen), które uważają za nieakuratne, nieważne lub niewłaściwe.

Jeżeli szkoła zadecyduje o niezmienianiu akt, rodzic ma prawo do formalnego przesłuchania po uprzednim złożeniu oficjalnej prośby na piśmie do Kuratorium.

Rodzice uczniów szkół podstawowych powinni kierować swe prośby o formalne przesłuchanie do Biura Szkół Podstawowych i ich Rejonów- z prośbą o formalne przesłuchanie/spotkanie.

Rodzice uczniów szkół średnich powinni kontaktować się z Biurem d/s Szkół Średnich i Programów Szkół Średnich.

Po formalnym przesłuchaniu, jeżeli Kuratorium zdecyduje o niekorygowaniu akt, rodzic ma prawo do umieszczenia komentarza w aktach zawierającego informację o próbie formalnego skorygowania danych w swoich aktach. Rodzic ma prawo apelacji decyzji Kuratorium do Ministerstwa Oświaty,

Dodatkowe informacje dotyczące wglądu/kwestionowania akt ucznia zawarte są w Zasadach Kuratorium:

Wydawanie Akt Ucznia

Generalnie szkoły nie mogą wydawać informacji zawartych w aktach ucznia bez pisemnej zgody rodzica.

Jednakże prawo pozwala na wydawanie informacji z akt ucznia stronom/osobom takim jak:

• Pracownikom dystryktu szkolnego lub urzędnikom zainteresowanym uczniem ze względów naukowych lub administracyjnych;

• Szkołom, do których uczeń jest przenoszony, po złożeniu prośby przez rodzica lub ucznia;

• Niektórym rządowym instytucjom w myśl prawa stanowego lub federalnego;

• Osobom przeprowadzającym badania, pod warunkiem, że uczeń nie będzie indywidualnie identyfikowany;

• Osobom, które otrzymały zgodę sądu dotyczącą wglądu do akt, pod warunkiem, że zostali o tym poinformowani rodzice;

• Osobom, które potrzebują tych informacji ze względu na sytuację dotyczącą zdrowia lub bezpieczeństwa; oraz

• Stanowym lub lokalnym przedstawicielom zakładów penitencjarnych dla młodocianych.

Szkoły mają także prawo ujawniać bez zgody ucznia pewne informacje ogólne, takie jak: nazwisko ucznia, adres, numer telefonu, datę i miejsce urodzenia, wyróżnienia oraz czas uczęszczania do szkoły, pod warunkiem, że przed wydaniem takich informacji rodzice otrzymali możliwość sprzeciwienia się wydaniu informacji.

W przypadku sprzeciwu informacje nie zostaną wydane.

Informacje z tymczasowych akt ucznia nie mogą być wykorzystane do następujących celów: przyznania lub zabrania jakiegokolwiek prawa, przywileju lub korzyści; zatrudnienia; przyznania kredytu lub ubezpieczenia.

Wydawanie Akt Ucznia Osobom Rekrutującym

Ustawa oraz Kodeks Szkolny nakazują, aby dystrykt szkolny udostępnił nazwiska, adresy i numery telefonów wszystkich uczniów klas 11 i 12 osobom zajmującym się rekrutacją do wojska oraz wyższym uczelniom po złożeniu prośby o informację.

Informacje te wolno udostępnić tylko za pozwoleniem Biura d/s Szkół Średnich i Programów Szkół Średnich. Rodzice i uczniowie, bez względu na to czy są pełnoletni czy nie, mogą prosić o nieujawnianie informacji umożliwiających kontakt z nimi, tak jak wyjaśnione poniżej.

Jeżeli rodzic albo uczeń nie życzy sobie, aby wydawać informacje umożliwiające kontakt z uczniem osobom zajmującym się rekrutacją do wojska lub wyższym uczelniom, musi poinformować o tym Biuro d/s Szkół Średnich i Programów.

Prośba o nieujawnianie informacji musi zawierać nazwisko ucznia, numer ID oraz nazwę szkoły.

Dla ułatwienia Kuratorium wyda stosowny formularz, który będzie dostępny w każdej Szkole Publicznej.

Rodzice i uczniowie muszą złożyć ten formularz u Dyrektora Szkoły jeżeli chcą, aby nie wydawano informacji dotyczących ucznia osobom zajmującym się rekrutacją.

Zasady Kuratorium Dotyczące Akt Ucznia

Dodatkowe informacje dotyczące postępowania z aktami ucznia zawarte są w Zasadach Kuratorium

Dodatkowe informacje na temat, jak uniemożliwić ujawnianie akt ucznia zawarte są w przepisach Kuratorium

Kopię przepisów można pobrać z internetu lub kontaktując się osobiście.

Składanie Zażaleń

Rodzice mają prawo do składania zażaleń do Departamentu Oświaty jeżeli są przekonani, że dystrykt szkolny nie zastosował się do wymagań Kodeksu.

Interwencje

Okręg szkolny pozwala na krótkotrwałą fizyczną interwencję w celu usunięcia z klasy uczniów zagrażających bezpieczeństwu uczniów i pracowników

Okręg również zastrzega sobie prawo do interwencji, fizycznego ubezwłasnowolnienia i czasu na uspokojenie w izolacji w stosunku do uczniów upośledzonych

Zawiadomienie o regulacjach dotyczących rewidowania i konfiskaty

Każdy, kto wejdzie na teren należący Szkoły lub na jej teren może być zrewidowany, zgodnie z przepisami w prawie.

Ankiety Uczniowskie

Kuratorium ustali przepisy regulujące w jaki sposób osoby mogą przeprowadzać badania naukowe z udziałem uczniów Szkół Publicznych w postaci ankiet .

Rodzice i opiekunowie, którzy uważają, że ich prawa zostały naruszone wbrew ustawie mogą złożyć pisemne zażalenie.

Urzędnicy szkolni to także kontrahenci, konsultanci, woluntariusze i inni współpracownicy zatrudnieni i pracujący pod kontrolą Zarządu Oświaty. Zarząd wyraził zgodę aby ci współpracownicy wykonywali pewne usługi instytucjonalne lub pełnili pewne funkcje.

Mają oni również usankcjonowane prawo wykorzystywanie jawnych danych uczniów w celach edukacyjnych.

Dodatek G

Strategie wyważonej i rekonstrukcyjnej sprawiedliwości

Poniżej przedstawiamy ogólną listę akceptowanych strategii wyważonej i rekonstrukcyjnej sprawiedliwości.

Strategie te mogą być używane przy zezwoleniu dyrektora szkoły, w ramach interwencji w wykroczeniach innych niż te z Grup 5 i 6 w Kodeksie Ucznia i tylko, jeśli wszystkie strony konfliktu zgadzają się dobrowolnie w nich uczestniczyć oraz zapewnione są odpowiednie środki do podjęcia takiej próby.

Poniższe strategie mogą być używane w połączeniu z innymi formami interwencji.

Poniższa lista nie wyczerpuje wszystkich możliwości takich strategii.

Grupy

(zwane również kręgami pokojowymi lub kręgami zrozumienia)

Kręgi – zwane czasem kręgami pokojowym – wzorują się na metodach i strukturach tradycyjnego kręgu rytualnego, który angażuje ofiarę, osoby ją wspierające, sprawcę wykroczenia i osoby ją wspierające, policję oraz zainteresowanych członków społeczności lokalnej.

W ramach kręgu uczestnicy szczerze mówią i starają się zrozumieć wykroczenie oraz razem ustalić działania, które pomogą ukoić wszystkie strony konfliktu i zapobiec podobnym wykroczeniom w przyszłości.

Kręgi wymagają wielopoziomowego działania, które składa się między innymi z:

(1) zgłoszeniu się sprawcy wykroczenia do uczestniczenia w procesie kręgu;

(2) kojący krąg dla ofiary wykroczenia;

(3) kojący krąg dla sprawcy;

(4) krąg mający na celu wypracowanie zgodnego planu uzdrawiającego; oraz

(5) koła sprawdzające proces poprawy sprawcy.

Plan kojący/uzdrawiający potrzebuje wspólnego zaangażowania szkoły, społeczności lokalnej, członków rodziny i sprawcy. Szczegóły tego procesu mogą się różnić w zależności od lokalnej społeczności tak aby spełnić jej zapotrzebowania kulturowe. Kręgi mogą być używane w szkołach w celu poprawy atmosfery i zbudowania silnych związków.

Cele

Cele strategii kręgu są następujące:

• Popieranie procesu kojącego wszystkich zaangażowanych stron

• Danie szansy sprawcy aby poprawił swoje postępowanie

• Umożliwienie ofiarom, członkom lokalnej społeczności, rodzinom i sprawcom wyrażenia głośno swoich opinii i dzielenia odpowiedzialności w konstruktywnym rozwiązaniu konfliktu.

• Przedstawienie zasadniczych przyczyn zachowania sprawcy

• Zbudowanie sensu wspólnoty, która w swojej zdolności będzie mogła rozwiązać konflikt

• Promowanie i dzielenie się wartościami wspólnoty

• Poprawa atmosfery i kultury w szkole

Realizacja

Proces kręgu przynosi sukces tylko w tedy, kiedy jest oparty na zdrowej współpracy między szkołą a lokalną społecznością.

Uczestnicy obu stron potrzebują treningu aby potrafić zbudować krąg i rozumieć cały proces działania kręgu i jego cele. Szkoła może następnie dostosować proces kręgu do lokalnej kultury i jej zasobów.

Forma kręgu nie jest odpowiednim procesem dla wszystkich wykroczeń.

Powiązania sprawcy z lokalną społecznością, szczerość i rodzaj wysiłków sprawcy w celu poprawy, wkład ofiar wykroczenia, zaangażowanie grupy wspierającej sprawcę to najważniejsze elementy wskazujące czy dana sprawa jest odpowiednia do przeprowadzenia procesu kręgu.

Praca społeczna

Praca społeczna jest wykonywana przez sprawcę wykroczenia dla społeczności szkolnej jako formalna lub nieformalna kara.

Kiedy dzielnice i społeczności szkolne są krzywdzone przez działalność kryminalną i przestępczą, krzywdy te mogłyby być choć częściowo odkupione poprzez znaczącą pracę, która pomaga w odbudowie tych dzielnic.

Praca społeczna, daje szansę sprawdzania sprawcy w jego procesie naprawy przynajmniej części szkód wyrządzonych w ramach jego działalności kryminalnej lub przestępczej.

Cele

Cele pracy społecznej są następujące:

• Obarczenie odpowiedzialnością sprawcy za szkody i krzywdy, którym jest winny w społeczności szkolnej

• Zapewnienie społeczności szkolnej środków pomagających w utrzymywaniu pozytywnego klimatu w szkole

• Dawanie szansy wypowiedzi ofiarom wykroczeń i ułatwianie korzystania z wyników wykonanej pracy społecznej

Realizacja

Pomyślne programy pracy społecznej wymagają prawdziwego partnerstwa. Sprawcy wykroczeń w środowisku szkolnym mają szansę wzmocnienia lokalnej społeczności poprzez znaczące kontrybucje.

Przykłady prac społecznych: programy które pomogą upiększyć lokalne środowisko jak np. posprzątanie lub usunięcie graffiti.

Prawdziwie odbudowująca praca społeczna daje ofiarom przestępstwa szansę zasugerowania prac społecznych, które ich zdaniem powinny być wykonane przez sprawcę z uwzględnieniem tych, które przynoszą bezpośrednio korzyść ofierze lub prace charytatywne lub prace wybrane przez ofiarę.

Sądy Uczniowskie

(zwane również Trybunałem Młodzieżowym, Uczniów, Studentów)

W ramach Sądów Uczniowskich młodzież pracuje z młodymi sprawcami, ofiarami i lokalną społecznością szkolną w celu naprawy krzywd, odbudowania kompetencji i pomocy w tworzeniu bezpieczniejszych szkół i/lub dzielnic.

Trybunały Młodzieżowe zwykle są zorganizowane w różnych konfiguracjach przypominających sądy podczas gdy sądy uczniowskie częściej przypominają model z kręgów pokoju lub paneli społecznych.

Zwykle zajmują się one drobnymi przestępstwami lub innymi problemami z zachowaniem.

Większość programów wymaga aby młodzież przyznała się do winy lub zaakceptowała odpowiedzialność, zanim weźmie udział w tymże programie.

Kiedy program lub rozporządzenie jest zakończone zwykle oskarżenia są oddalane.

Agencje administrujące i prowadzące tego typu sądy to zwykle: sądy dla nieletnich, biura kuratorów sądowych, wykonawcy prawa, prywatne organizacje pozarządowe i szkoły.

Cele

Cele sądów uczniowskich są następujące:

• Ustalenie sprawiedliwej i odbudowującej kary lub rozporządzenia

• Nadzorowanie rozporządzenia i jego wyników

Realizacja

Pomyślne sądy uczniowskie składają się z uczniów, którzy są przeszkoleni w procedurach rekonstruktywnej sprawiedliwości w tym kręgów, spotkań i paneli społecznych.

Uczniowie, którzy uczestniczą w sądach jako ofiary, sprawcy lub członkowie lokalnej społeczności powinni uczestniczyć samowolnie w kolejnych panelach.

Spotkania Grup Wzmacniających

(zwane również Spotkaniami Rodzin lub Spotkaniami Rozliczającymi)

Spotkania grup wzmacniających angażują społeczność ludzi najbardziej dotkniętych przez wykroczenie – sprawcę i ofiarę, rodziny, przyjaciół i grupy wspierające obie strony w decyzji rozwiązania incydentu.

Obie strony konfliktu spotykają się razem z wyszkolonym koordynatorem, aby mówić o doznanych krzywdach i jak zdecydować jak krzywdy te mogą być naprawione.

Aby uczestniczyć w spotkaniu sprawca musi przyznać się do winy.

Wszyscy muszą uczestniczyć w spotkaniach dobrowolnie.

Koordynator kontaktuje się z ofiarą i sprawcą w celu wyjaśnienia całego procesu i zaprasza ich na spotkanie. Koordynator również identyfikuje głównych członków ich grup wspierających, których również zaprosi na spotkanie.

Spotkanie zwykle rozpoczyna sprawca, który opisuje całe wykroczenie, następnie każdy z uczestników mówi o wpływie incydentu na jego życie.

Jeśli jest takie życzenie, spotkanie może rozpocząć ofiara.

Poprzez wysłuchanie historii sprawca ma szansę zobaczenia jak jego czyny wpływają na życie ofiary, bliskich ofiary, jego własną rodzinę i przyjaciół.

Ofiara ma szansę ekspresji uczuć i zadania pytań dotyczących wykroczenia.

Po gruntownym przedyskutowaniu wpływu wykroczenia na osoby obecne na spotkaniu, ofiara jest proszona o zidentyfikowanie oczekiwań ze spotkania i pomoc w stworzeniu listy zobowiązań, które zostaną nałożone na sprawcę. Wszyscy członkowie spotkania mogą dołączyć do do procesu rozwiązania zaistniałego problemu i ustalenia w jaki sposób sprawca może naprawić szkody przez niego/nią wyrządzone.

Sesja kończy się podpisaniem porozumienia zawierającego oczekiwania i zobowiązania.

Cele

Cele spotkań grup wspierających są następujące:

• Możliwość wzięcia udziału ofiary w dyskusji dotyczącej wykroczenia i decyzji dotyczącej kar dla sprawcy.

• Zwiększenie świadomości sprawcy dotyczącej wpływu jego/jej zachowania na innych oraz szansa do wzięcia pełnej odpowiedzialności za czyny

• Zachęcenie do wspólnej odpowiedzialności grupy wspierającej sprawcę w procesie poprawy i czynienia zmian w zachowaniu w przyszłości

• Umożliwienie sprawcy i ofierze na nowo połączyć główne społeczne systemy wsparcia

Realizacja W realizacji jakiegokolwiek programu spotkań rekonstruktywnych koordynatorzy (mogą to być uczniowie lub personel szkolny) muszą być wyszkoleni w wykorzystywaniu technik przygotowawczych.

Jest niezwykle ważne aby koordynator upewnił się, że żadna ze stron (sprawca lub ofiara) nie będzie dodatkowo zraniona w jakikolwiek sposób.

Dodatkowo, udział ofiary i sprawcy jest w pełni dobrowolny. Jeśli to możliwe, ofiara powinna mieć szansę wyboru miejsca i czasu spotkania, osób uczestniczących i kolejności składania zeznań.

Koordynator powinien personalnie spotkać się z oboma stronami przez spotkaniem, a po spotkaniu kontaktować się ze stronami w celu sprawdzenia zawartego porozumienia.

Programy Ofiar Wykroczeń

Panele ofiar wykroczeń dają szansę ofiarom wykroczeń do wypowiedzi na forum i przedstawienie ich historii i pokazanie jaki wpływ wykroczenia miał na ich życie, życie ich rodzin, przyjaciół i sąsiadów.

Panele zwykle składają się z trzech lub czterech spraw, każda z ofiar mówi przez około 15 minut w sposób przemyślany (bez obwiniania i oskarżania).

Sprawcy wykroczeń nie są obecni.

Po wyartykułowaniu sprawy następuje czas na zadawanie pytań, celem panelu jest umożliwienie mówienia ofiarom a nie umożliwienie dialogu ofiar ze sprawcami.

Cele

Cele paneli są następujące:

• Pomóc sprawcom zrozumieć wpływ ich wykroczeń na ofiary i ich społeczności

• Zapewnienie ofiarom pozytywnej i konstruktywnej możliwości wyrzucenia z siebie żalu i podzielenia się swoimi przeżyciami oraz nauczenia sprawcy i innych obecnych jakie są emocjonalne, fizyczne i finansowe konsekwencje wykroczenia.

• Zbudowanie partnerstwa pomiędzy agencjami oferującymi pomoc dla ofiar wykroczeń a agencjami społecznymi, które mogą podnieść świadomość lokalnych społeczności dotyczącą krótko- lub długo-trwałego wpływu przestępstw

Realizacja

Wiele agencji zajmujących się przestępczością młodzieży ma ustanowiony ten rodzaj panelu jako opcję przy wydawaniu wyroku.

Organizacje pomagające ofiarom wykorzystują ten program dla sądu lub współpracują z personelem sądowym w przeprowadzaniu paneli.

Jakakolwiek jest struktura paneli, agencje pomagające ofiarom są zwykle najbardziej przygotowane aby przeprowadzić najważniejszą część panelu jaką jest sprawdzenie ofiar, które wezmą udział w panelu.

Osoby te muszą być wystarczająco wyleczone z przeżyć wypadku aby udział w panelu nie odnowił zaleczonych urazów. Ofiary powinny być następnie przygotowane do udziału w panelu, same panele prowadzone w sposób spokojny, należy zgromadzić informację zwrotną uczestników, zapewnić listę uczestników i program zajęć instytucji wydającej wyrok.

Posiedzenie Ofiara-Sprawca

(zwane również Mediacjami Ofiara-Sprawca lub Dialogiem Ofiara-Sprawca)

Posiedzenie między ofiarą a sprawcą jest procesem dającym (zainteresowanym tym) ofiarom szansę spotkania sprawców wykroczeń.

Przemyślane spotkanie odbywa się w bezpiecznym miejscu i jego celem jest rozmowa na temat zaistniałego wykroczenia.

Z pomocą przygotowanego mediatora, ofiara ma szansę opowiedzieć sprawcy o psychicznym, fizycznym i finansowym wpływie na jej życie zaistniałego wykroczenia, zadać pytania dotyczące wykroczenia i samego sprawcy i być częścią planu restytucji, w ramach którego sprawca wynagrodzi finansowo koszty poniesione przez ofiarę.

Proces ten różni się od mediacji praktykowanej w dysputach cywilnych i handlowych, ponieważ zaangażowane strony nie są “stronami dysputy” ani stronami o podobnym statusie.

Dodatkowo proces nie prowadzi do osiągnięcia porozumienia choć większość sesji podpisuje plan restytucji. Ze względu na te podstawowe różnice proces ten zwany jest również “dialogiem”, “zebraniem”, “spotkaniem”.

Cele

Cele spotkań ofiara-sprawca są następujące:

• Wsparcie procesu ukojenia ofiary poprzez zapewnienie spokojnego i kontrolowanego miejsca na dobrowolne spotkanie i rozmowę ze sprawcą

• Umożliwienie sprawcy zrozumienia wpływu wykroczenia na ofiarę i wzięcia za nie odpowiedzialności

• Umożliwienie aby sprawca i ofiara wspólnie opracowali plan, który odnosi się do popełnionego wykroczenia

Realizacja

W realizacji tego programu mediacyjnego sprawą najważniejszą jest szczególna wrażliwość na potrzeby ofiary.

Mediator musi zrobić wszystko aby być pewnym, że ofiara nie będzie w jakikolwiek sposób skrzywdzona.

Dodatkowo udział ofiary musi być w pełni dobrowolny tak samo jak udział sprawcy.

Ofiara powinna otrzymać prawo wyboru miejsca, czasu, osób obecnych na mediacji, kolejności wypowiadania się itp.

Sprawy powinny być dokładnie przeanalizowane szczególnie w sprawie gotowości uczestnictwa ofiary i sprawcy w mediacji.

Mediator powinien spotkać się osobiście przez oficjalnym spotkaniem mediacyjnym ze oboma stronami a później kontaktować się ze stronami w celu sprawdzenia realizacji zawartego porozumienia.

Dodatek H

POTWIERDZENIE OTRZYMANIA KODEKSU UCZNIA

Zgoda Ucznia

Ja, __________________________ (imię i nazwisko ucznia) otrzymałem/am i przeczytałem/am Kodeks Ucznia.

Zdaję sobie sprawę z moich praw i odpowiedzialności według obowiązującego Kodeksu.

Ponadto rozumiem, że moje akty wykroczeń lub moje nieodpowiednie zachowanie prowadzić będzie do interwencji i konsekwencji, jak jest to zapisane w powyższym Kodeksie.

Podpis ucznia

Data

Zgoda Rodziców/Opiekunów

Szanowni Rodzice/Opiekunowie:

Szkoły Publiczne wierzą, że powinniście być poinformowani o naszych staraniach aby zapewnić wszystkim uczniom bezpieczne warunki do nauki w naszych szkołach. Prosimy Was o zapoznanie się z powyższym dokumentem i podpisania tego pokwitowania stwierdzającego, że otrzymaliście i rozumiecie obowiązujący Kodeks Ucznia.

Jestem rodzicem/opiekunem powyższego ucznia. Otrzymałem/am i przeczytałem/am Kodeks Ucznia. Rozumiem, że poprzez podpisanie tego dokumentu popieram i promuję cele w nim zawarte oraz uczynię wszystko, aby wspomagać szkołę w rozwiązywaniu wszystkich problemów dotyczących dyscypliny.

Podpis rodziców/opiekunów

Data


Oryginał Autorski można zobaczyć na stronie: http://www.cps.edu/

Browse

Kalendarz

październik 2021
P W Ś C P S N
« marzec    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Kategorie

Linki